2013

Støtteforeningen ved Hospice Randers' årsberetning for perioden 01.01. til 31.12.2013, 24. marts 2014.

Baggrund og formål

Støtteforeningen ved Hospice Randers blev oprettet på en stiftende generalforsamling den 27. maj 2010.

Støtteforeningens hovedformål er at støtte de daglige aktiviteter og det almene vel på Hospice Randers.

Det sker ved at indsamle økonomiske midler, som kan indfri de ønsker, som ledere og medarbejdere, beboere og pårørende på hospice måtte have til en ordning med de frivillige, udsmykning, forbedringer og arrangementer o.s.v

En af støtteforeningens vigtigste funktioner er, at støtte frivilligkoordinatoren og de frivillige. Frivilligkoordinatoren koordinerer de frivilliges indsats og de udgifter, der er herved betales af støtteforeningen.

De frivillige er et værdifuldt supplement til de professionelle medarbejdere.

Støtteforeningens virke skal muliggøre foranstaltninger, der er et supplement til den daglige drift. Der er dels det frivillige arbejde, dels kan der være tale om mere luksusbetonet inventar som kunst og f.eks. musikanlæg, der når alle stuerne.

De frivillige bliver ikke egentlig uddannet. De bliver informeret om, hvordan tingene bliver gjort på hospice, men kommer med de kompetencer, de har fra deres egen baggrund.

Generalforsamlinger

27. maj 2010

Stiftende generalforsamling. Støtteforeningens vedtægter

blev vedtaget og bestyrelsen blev sammensat af 5 ordinære medlemmer og 2 suppleanter.

29. marts 2011

Støtteforeningens første ordinære generalforsamling

Da der har vist sig behov for at trække på alle de ressourcer, der kan skaffes, blev det besluttet at udvide bestyrelsen med 2 ordinære medlemmer.

Vedtægterne blev ændret i overensstemmelse hermed.

26. marts 2012

Generalforsamlingen blev afholdt i.h.t. dagsordenen.

Det blev besluttet, at kontingentet ikke ændres i 2012 og 2013.

4. marts 2013

Generalforsamlingen blev afholdt i.h.t. dagsordenen. Det blev besluttet, at kontingentet ikke ændres i 2014.

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har i 2013 afholdt i alt 5 bestyrelsesmøder, hvor de faste punkter på dagsordenen har været

 • opfølgning på aftalte aktiviteter
 • drøftelse af nye aktiviteter
 • opfølgning på økonomi

For at kunne trække på alle gode kræfter deltager suppleanterne fortsat altid i bestyrelsesmøderne.

Endvidere deltager den daglige koordinator af hospice samt frivilligkoordinatoren i bestyrelsesmøderne. Årsagen hertil er at sikre, at den fornødne kompetence og kendskab til arbejdet på hospice er tilstede, således at bestyrelsen kan træffe beslutning på det rigtige grundlag.

Projekt Frivillig

Hospice Randers åbnede dørene for de første beboere i marts 2008.

Målet dengang var, at supplere den professionelle indsats med en gruppe frivillige, der havde tid og ro til at tage sig af mindre praktiske opgaver samt at være nærværende og til rådighed for samtaler med beboerne og deres pårørende.

Pr, 1. oktober 2009 blev Projekt Frivillig herefter etableret for en to-årig periode med en ansat frivilligkoordinator på 20 timer om ugen.

Frivilligværket påtog sig dengang at søge fonde om midler til driften af projektet i opstartsperioden – en opgave som efterfølgende blev overtaget af frivilligkoordinatoren.

Samtidig blev det besluttet, at der for fortsat at kunne søges fonde m.fl. og fortsat at kunne aflønne en frivilligkoordinator, skulle oprettes en støtteforening.

Støtteforeningen ved Hospice Randers blev herefter oprettet på en stiftende generalforsamling den 27. maj 2010.

Undervejs er Projekt Frivillig evalueret midtvejs og efter slutningen af de 2 år.

Erfaringerne herfra er meget positive. Samarbejdet mellem alle involverede målgrupper omkring arbejdet på Hospice Randers fungerer fint i hverdagen. Der er skabt gode rammer (både fysiske og psykiske) og rutiner for det daglige arbejde med respekt for den enkeltes ønsker. Beboere og pårørende roser de frivillige.

De frivillige er meget glade for den ansatte koordinator, og de mener, at det er nødvendigt med en ansat koordinator til at styre og have kontakten til ledelse og myndigheder.

Efter afslutningen af 2-års perioden for projektet drøftede bestyrelsen de fremtidige scenarier med lønnet hhv. ulønnet frivilligkoordinator.

Der var enighed om, at en lønnet frivilligkoordinator klart var den bedste model, og bestyrelsen besluttede derfor, at projektet foreløbigt blev forlænget med 1 år på samme vilkår – d.v.s. med en lønnet frivilligkoordinator til udgangen af september måned 2012.

Projekt Frivillig er herefter endegyldigt ophørt pr. 1. oktober 2012.

Det betød, at alle opgaver med søgning af midler fra fonde m.m., samt afholdelse af udgifter til løn til frivilligkoordinator og udgifter i forbindelse med det frivillige arbejde herefter overgik til Støtteforeningen.

Den omstændighed, at der ikke længere var tale om et projekt, medførte, at det i langt højere grad nu blev sværere at opnå donationer fra fonde (som jo trods alt omfatter de største beløb). Mange fonde betinger sig ved en evt. donation, at beløbet ikke må anvendes til administration og lønudgifter.

Det stillede større krav til Støtteforeningen med hensyn til at skaffe midler – ikke mindst, når det er bestyrelsens mål, at koordineringen af de frivillige fortsat skulle ske ved en lønnet frivilligkoordinator.

Bestyrelsen fandt dog med de indkomne donationer grundlag for at kunne fortsætte med en lønnet frivilligkoordinator foreløbig til udgangen af september 2013.

Der blev herefter arbejdet intenst på at finde en (økonomisk) løsning, således at der også efter 1. oktober 2013 er muligt med en lønnet frivilligkoordinator.

Projektet blev i sin tid startet op med et timetal for frivilligkoordinatoren på 20 timer om ugen.

Bl.a. som følge af, at alle opgaver med søgning af midler fra fonde m.m. fra 1. oktober 2012 nu var overgået til Støtteforeningen, viste der sig grundlag for at nedsætte timetallet for frivilligkoordinatoren til 15 timer om ugen fra samme tidspunkt.

Støtteforeningens opgave var således at skaffe økonomisk grundlag herfor.

Ophør som projekt forringer som tidligere nævnt mulighederne for at fonde bidrager i samme omfang som tidligere, og donationer fra virksomheder og klubber m.m. vurderes ikke på langt sigt at kunne dække udgifterne til såvel frivilligkoordinator som til arbejdet med de frivillige.

Støtteforeningen rejste herefter problemstillingen på et møde med Randers Kommune.

Resultatet heraf var en særdeles fin behandling fra kommunens side, hvorefter udgifterne til en frivilligkoordinator fra den 1. oktober 2013 dækkes af kommunen.

Det frivillige arbejde

Når Støtteforeningen støtter det frivillige arbejde, betyder det, at der bliver ekstra tid til beboere og pårørende.

Der bliver tid til samvær og hjælp til beboere og pårørende i og uden for måltider i dagligstuen. Der kan bages og laves livretter, der kan spilles spil, køres ture, læses op og tales sammen om væsentlige emner.

De frivillige sørger for, at der altid er friske blomster inde og ude og pyntet til højtiderne.

Tre frivillige søger for, at der med mellemrum er musikarrangementer eller fortælleeftermiddage, hvilket bringer ekstra liv ind i hospice.

Såvel beboere som pårørende og ansatte giver udtryk for at have klar fornøjelse af den ekstra indsats, der bliver muliggjort gennem det frivillige arbejde.

Som supplement til det frivillige arbejde har det været muligt at ansætte en musikterapeut, hvilket har vist sig at være et stort aktiv og at have en stor effekt for beboere på hospice og deres pårørende.

I musikterapien på Hospice Randers tages udgangspunkt i beboeres og pårørendes ønsker og behov, som kan spænde over fysiske, psykosociale og eksistentielle problematikker.

Musikterapeutens ansættelse har til udgangen af 2012 udgjort ca. 3 timer pr. uge.

Fra 1. januar 2013 er der skaffet midler til at kunne udvide timetallet til 5 timer pr.

uge – foreløbigt for hele 2013. Det er målet at ansættelsen kan fortsætte herudover - og gerne udvides yderligere - i takt med at der kan skaffes økonomiske midler hertil.

En privat/anonym donation i 2013 har således allerede betydet, at musikterapeutens timetal for hele 2014 har kunnet udvides til 10 timer pr. uge.

Økonomi

Projekt Frivillig ophørte som tidligere nævnt med udgangen af september måned 2012.

Herefter henhører såvel frivilligkoordinator som de frivillige under Støtteforeningen.

Det har betydet, at der for 2013 for første gang har kunnet udarbejdes et regnskab for støtteforeningen.

Af donationer i 2013 kan nævnes:

Randers Kommune § 18 22.000 kr.
Odd Fellow Niels Ebbesen 10.000 kr. (til indkøb af en massagestol)
Jubilæumsfonden af 1973 5.000 kr.
Gjerlev-Enslev Sparekasses Fond 38.000 kr. (til indkøb af 8 stk. TV)
Y Mens Club (Genbrugen) 15.000 kr.
Lions Club Gudenaa 5.000 kr.
Frimurerlogen Stella Nova 13.000 kr.
Anonym donation 100.000 kr.
Donationer ved bisættelse 13.500 kr.
Proløn 2.000 kr.

Herudover har Støtteforeningen haft indtægter fra deltagelse i påske- og julemarked på Lindevænget, samt ikke mindst fra den afholdte Støttekoncert på Randers Egnsteater den 17. marts.

Støtteforeningens regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2013 vedlægges.

Aktiviteter i 2013

På bestyrelsesmøderne er drøftet en lang række forslag til aktiviteter med henblik på dels at skabe kendskab til Hospice og Støtteforeningen dels at skaffe medlemmer.

I hovedtræk er følgende gennemført:

 • Musikterapeuten udvides til 5 timer pr. uge
 • Støttekoncert på Randers Egnsteater 17.3.
 • Akupunkturkursus for to medarbejdere
 • Foredrag hos Rotary-klubberne
 • Deltaget i Stafet for Livet 15.-16.6.
 • Deltaget i Frivillig Fredag sidste fredag i september
 • Besøg/overrækkelse af donationer fra sponsorer
 • Deltaget i påske- og julemarked på Lindevænget
 • Nye medlemmer
 • Personale og støtteforeningen deltager i Stafet for Livet

Aktiviteterne indtil nu har således medført følgende antal medlemmer:

  Enkeltmedlemmer Par I alt medlemmer
31-12-2011 39 19 77
01-03-2012 45 24 93
01-03-2013 54 26 106
01-03-2014 54 31 116

Der kan således konstateres, at fremgangen er fortsat i 2013.

Planlagte aktiviteter i 2014

Erfaringer fra andre støtteforeninger ved hospice er, at det er et langt sejt træk, der skal til, så det er bestyrelsens vurdering at arbejdet med at skaffe medlemmer bør fortsætte.

Planerne for 2014 er da også:

 • Bestyrelsen fortsætter med at tegne medlemmer inden for egne netværk m.m.
 • Ansættelsen af musikterapeuten udvides til 10 timer pr. uge – foreløbig 2014
 • Afvikling af den årlige støttekoncert på Randers Egnsteater 30. marts
 • Deltagelse i det årlige julemarked på Lindevænget
 • Deltager igen i år i Stafet for Livet den 14. – 15. juni
 • Diverse foredrag eksternt (på hospice, i klubber o.l., i kirker m.m.)
 • Deltager i Frivillig Fredag sidste fredag i september (ikke helt afklaret p.t.)
 • Fortsat søgning hos fonde m.m. om donationer

Afslutning

Der er ingen tvivl om, at det frivillige arbejde er et stort og værdifuldt supplement til de professionelle medarbejdere.

Det giver som nævnt mulighed for at der bliver ekstra tid til beboere og pårørende.

Der er heller ingen tvivl om, at organisering af arbejdet med de frivillige, bør varetages af en lønnet frivilligkoordinator og støtteforeningen er derfor særdeles tilfreds med, at det lykkedes at finde en løsning herpå i 2013 og fremefter.

Jørn Møldrup
Formand for bestyrelsen

3. Regnskab 2013

Tekst Indtægter Udgifter
Betaling fra medlemmer 10.150,00  
Støttekoncert 23.225,00  
Diverse donationer (herunder § 18-midler) 182.252,00  
Private donationer (v/bisættelser) 13.500,00  
Tilskud til frivilligkoordinator fra kommunen (oktober kvartal) 37.500,00  
Øvrige indtægter (herunder påske-og julemarkeder) 3.798,00  
Renteindtægter 2013 593,21  
Løn til frivilligkoordinator   138.385,64
Udgifter til musikterapeut   88.800,00
Udg. vedr. frivillige (herunder foredrag Ole Raakjær og landsmøde)   27.611,69
Udg. vedr. personale (akupunkturkursus)   8.000,00
Udgifter vedr. støttekoncert   2.949,31
Udgifter vedr. påske- og julemarked   242,44
Porto og gebyrer   2.902,65
     
I alt 271.018,21 268.891,73
Overskud 2013 2.126,48  
Total 271.018,21 271.018,21

Balance pr. 31. december 2013

Aktiver  
Indestående i Sparekassen 31.12.13 284.717,92
Skat og feriegodtgørelse 2013 -12.863,74
I alt 271.854,18
   
Passiver  
Formue pr. 1. januar 2013 269.727,70
Overskud for 2013 2.126,48
I alt 271.854,18