2014

Støtteforeningen ved Hospice Randers' årsberetning for perioden 01.01. til 31.12.2014, 24. marts 2015.

Baggrund og formål

Støtteforeningen ved Hospice Randers blev oprettet på en stiftende generalforsamling den 27. maj 2010.

Støtteforeningens hovedformål er at støtte de daglige aktiviteter og det almene vel på Hospice Randers.

Det sker ved at indsamle økonomiske midler, som kan indfri de ønsker, som ledere og medarbejdere, beboere og pårørende på hospice måtte have til en ordning med de frivillige, udsmykning, forbedringer og arrangementer o.s.v.

En af støtteforeningens vigtigste funktioner er, at støtte frivilligkoordinatoren og de frivillige. Frivilligkoordinatoren koordinerer de frivilliges indsats og de udgifter, der er herved betales af støtteforeningen.

De frivillige er et værdifuldt supplement til de professionelle medarbejdere.

Støtteforeningens virke skal muliggøre foranstaltninger, der er et supplement til den daglige drift. Der er dels det frivillige arbejde, dels kan der være tale om mere luksusbetonet inventar som kunst og f.eks. musikanlæg og TV, der når alle stuerne.

De frivillige bliver ikke egentlig uddannet. De bliver informeret om, hvordan tingene bliver gjort på hospice, men kommer med de kompetencer, de har fra deres egen baggrund.

Generalforsamlinger

Den 27. maj 2010 blev afholdt en stiftende generalforsamling, hvor Støtteforeningens vedtægter blev vedtaget og bestyrelsen blev sammensat af 5 ordinære medlemmer og 2 suppleanter. Senere ændret til 7 ordinære medlemmer og 2 suppleanter.

I årene 2011-2014 er der afholdt en årlig generalforsamling i henhold til vedtægterne for foreningen.

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har i 2014 afholdt i alt 6 bestyrelsesmøder, hvor de faste punkter på dagsordenen har været

 • opfølgning på aftalte aktiviteter
 • drøftelse af nye aktiviteter
 • opfølgning på økonomi.

For at kunne trække på alle gode kræfter deltager suppleanterne fortsat altid i bestyrelsesmøderne. Endvidere deltager den daglige koordinator af hospice samt frivilligkoordinatoren i bestyrelsesmøderne. Årsagen hertil er at sikre, at den fornødne kompetence og kendskab til arbejdet på hospice er tilstede, således at bestyrelsen kan træffe beslutning på det rigtige grundlag.

Projekt frivillig

Hospice Randers åbnede dørene for de første beboere i marts 2008. Målet dengang var, at supplere den professionelle indsats med en gruppe frivillige, der havde tid og ro til at tage sig af mindre praktiske opgaver samt at være nærværende og til rådighed for samtaler med beboerne og deres pårørende.

Pr. 1. oktober 2009 blev Projekt Frivillig herefter etableret for en to-årig periode med en ansat frivilligkoordinator på 20 timer om ugen.

Frivilligværket påtog sig dengang at søge fonde om midler til driften af projektet i opstartsperioden – en opgave som efterfølgende blev overtaget af frivilligkoordinatoren. Samtidig blev det besluttet, at der for fortsat at kunne søges fonde m.fl. og fortsat at kunne aflønne en frivilligkoordinator, skulle oprettes en støtteforening.

Støtteforeningen ved Hospice Randers blev herefter oprettet på en stiftende generalforsamling den 27. maj 2010.

Erfaringerne med Projekt Frivillig efter slutningen af de 2 år var meget positive. Efter afslutningen af 2-års perioden for projektet drøftede bestyrelsen de fremtidige scenarier med lønnet hhv. ulønnet frivilligkoordinator.

Der var enighed om, at en lønnet frivilligkoordinator klart var den bedste model, og bestyrelsen besluttede derfor, at projektet foreløbigt blev forlænget med 1 år på samme vilkår – d.v.s. med en lønnet frivilligkoordinator til udgangen af september måned 2012.

Projekt Frivillig er herefter endegyldigt ophørt pr. 1. oktober 2012.

Det betød, at alle opgaver med søgning af midler fra fonde m.m., samt afholdelse af udgifter til løn til frivilligkoordinator og udgifter i forbindelse med det frivillige arbejde herefter overgik til Støtteforeningen.

Den omstændighed, at der ikke længere var tale om et projekt, medførte, at det i langt højere grad nu blev sværere at opnå donationer fra fonde (som jo trods alt omfatter de største beløb). Mange fonde betinger sig ved en evt. donation, at beløbet ikke må anvendes til administration og lønudgifter.

Det stillede større krav til Støtteforeningen med hensyn til at skaffe midler – ikke mindst, når det er bestyrelsens mål, at koordineringen af de frivillige fortsat skulle ske ved en lønnet frivilligkoordinator.

Bestyrelsen fandt dog med de indkomne donationer grundlag for at kunne fortsætte med en lønnet frivilligkoordinator foreløbig til udgangen af september 2013.

Der blev herefter arbejdet intenst på at finde en (økonomisk) løsning, således at der også efter 1. oktober 2013 er muligt med en lønnet frivilligkoordinator. Projektet blev i sin tid startet op med et timetal for frivilligkoordinatoren på 20 timer om ugen. Bl.a. som følge af, at alle opgaver med søgning af midler fra fonde m.m. fra 1. oktober 2012 nu var overgået til Støtteforeningen, viste der sig grundlag for at nedsætte timetallet for frivilligkoordinatoren til 15 timer om ugen fra samme tidspunkt.

Støtteforeningens opgave var således at skaffe økonomisk grundlag herfor.

Ophør som projekt forringer som tidligere nævnt mulighederne for at fonde bidrager i samme omfang som tidligere, og donationer fra virksomheder og klubber m.m. vurderes ikke på langt sigt at kunne dække udgifterne til såvel frivilligkoordinator som til arbejdet med de frivillige.

Støtteforeningen rejste herefter problemstillingen på et møde med Randers Kommune. Resultatet heraf var en særdeles fin behandling fra kommunens side, hvorefter udgifterne til en frivilligkoordinator fra den 1. oktober 2013 dækkes af kommunen.

Det frivillige arbejde

Når Støtteforeningen støtter det frivillige arbejde, betyder det, at der bliver ekstra tid til beboere og pårørende. Der bliver tid til samvær og hjælp til beboere og pårørende i og uden for måltider i dagligstuen. Der kan bages og laves livretter, der kan spilles spil, køres ture, læses op og tales sammen om væsentlige emner. De frivillige sørger for, at der altid er friske blomster inde og ude og pyntet til højtiderne. De frivillige søger for, at der med mellemrum er musikarrangementer eller fortælleeftermiddage, hvilket bringer ekstra liv ind i hospice.

Såvel beboere som pårørende og ansatte giver udtryk for at have klar fornøjelse af den ekstra indsats, der bliver muliggjort gennem det frivillige arbejde.

Som supplement til det frivillige arbejde har det været muligt at ansætte en musikterapeut, hvilket har vist sig at være et stort aktiv og at have en stor effekt for beboere på hospice og deres pårørende. I musikterapien på Hospice Randers tages udgangspunkt i beboeres og pårørendes ønsker og behov, som kan spænde over fysiske, psykosociale og eksistentielle problematikker.

Musikterapeutens ansættelse har til udgangen af 2013 udgjort ca. 5 timer pr. uge. Fra 1. januar 2014 er det med udgangspunkt i en stor privat anonym donation på 100.000 kr. besluttet at anvende denne donation til at udvide timetallet til 10 timer pr. uge – foreløbigt for hele 2014. Det er målet at ansættelsen kan fortsætte herudover – og gerne udvides yderligere - i takt med at der kan skaffes økonomiske midler hertil.

Ny frivilligkoordinator

Frivilligkoordinator Birte Bager blev pr. 1. oktober 2009 ansat som den første koordinator af Projekt Frivillig ved Hospice Randers. Birte har siden været den bærende kraft i at opbygge, vedligeholde og koordinere arbejdet med de frivillige. Birte besluttede at gå på pension fra den 1. maj 2014. Som ny frivilligkoordinator har støtteforeningen ansat Inger Skamris. Inger kommer fra en stilling som chef for Randers Bibliotek.

Økonomi

Donationer i 2014

Randers Kommune § 18 20.000 kr. Frivilligt arbejde
Lions Club Niels Ebbesen 10.000 kr.  
Privat gave 500 kr.  
Toyotafonden 25.000 kr.  
Y’s Mens Clubberne (Genbrugen) (Maj) 10.000 kr. Musikterapi
Velux Fonden 20.000 kr. Komp.udv.for friv. (udbetales i 2015)
Odd Fellow Ordenens Hospice Fond 25.000 kr. Musikterapi
Den Bøhmske Fond 25.000 kr. Musikterapi
Good Turn Lauget (Sct. Georg Gilder) 1.000 kr.  
Familien Kjeldsen 3.000 kr  
Lions Club Gudenaa 5.000 kr. Musikterapi
Y’s Mens Clubberne (Genbrugen) (Nov) 10.000 kr. Musikterapi
Logen Stella Nova 6.000 kr. Musikterapi
Trygfonden 60.000 kr. Musikterapi (udbetales i 2015)
Donationer ved bisættelse pr. 1.11.14 7.000 kr.  

Herudover har Støtteforeningen haft indtægter fra deltagelse i julemarked på Lindevænget, samt ikke mindst fra den afholdte Støttekoncert på Randers Egnsteater den 30. marts.

Støtteforeningens regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2014 vedlægges.

Aktiviteter i 2014

På bestyrelsesmøderne er drøftet en lang række forslag til aktiviteter med henblik på dels at skabe kendskab til Hospice og Støtteforeningen dels at skaffe medlemmer.

Aktiviteter i 2014 inkluderer:

 • Musikterapeuten udvides til 10 timer pr. uge
 • Foredrag i Enghøj Kirke 4.2.
 • Årlig generalforsamling 24.3.
 • Støttekoncert på Randers Egnsteater 30.3.
 • Foredrag for Ældresagen Ry på hospice 9.4.
 • Deltaget i Stafet for Livet 14.-15.6.
 • Deltaget i Frivillig Fredag sidste fredag i september
 • Besøg/overrækkelse af donationer fra sponsorer
 • Deltaget i julemarked på Lindevænget
 • Ansøgninger om donationer til foreningen, fonde m.m.
 • Nye medlemmer

Aktiviteterne indtil nu har medført følgende antal medlemmer:

  Enkeltmedlemmer Par I alt medlemmer
31-12-2011 39 19 77
01-03-2012 45 24 93
01-03-2013 54 26 106
01-03-2014 54 31 116
01-03-2015 60 28 116

Erfaringer fra andre støtteforeninger ved hospice er, at det er et langt sejt træk, der skal til, så det er bestyrelsens vurdering at arbejdet med at skaffe medlemmer bør fortsætte.

Planlagte aktiviteter i 2015

 • Bestyrelsen fortsætter med at tegne medlemmer inden for egne netværk m.m.
 • Ansættelsen af musikterapeuten udvides til 12 timer pr. uge – foreløbig 2015
 • Afvikling af den årlige støttekoncert på Randers Egnsteater 22. marts
 • Gennemførelse af en kompetenceudviklingsplan for de frivillige
 • Deltagelse i det årlige julemarked på Lindevænget
 • Deltager igen i år i Stafet for Livet den 13. – 14. juni
 • Diverse foredrag eksternt (på hospice, i klubber o.l., i kirker m.m.)
 • Deltager i Frivillig Fredag sidste fredag i september
 • Fortsat søgning hos fonde m.m. om donationer

Afslutning

Der er ingen tvivl om, at det frivillige arbejde er et stort og værdifuldt supplement til de professionelle medarbejdere.

Der er heller ingen tvivl om, at musikterapi på hospice gør en forskel, og støtteforeningen arbejder derfor stedse på at skaffe midler, så omfanget heraf kan bibeholdes – og meget gerne udvides.

Jørn Møldrup
Formand for bestyrelsen

Regnskab 2014

Generalforsamling i Støtteforeningen ved Hospice Randers – 16. marts 2015

Tekst Indtægter Udgifter
Betaling fra medlemmer 11.450,00  
Støttekoncert 29.400,00  
Diverse donationer (herunder § 18-midler) 147.604,00  
Private donationer (v/bisættelser) 7.000,00  
Tilskud til frivilligkoordinator fra kommunen 150.000,00  
Øvrige indtægter (herunder julemarked) 3,206,50  
Renteindtægter 2014 713,01  
Løn til frivilligkoordinator   149.329,00
Løn til musikterapeut   180.000,00
Udg. vedr. frivillige (herunder månedsmøder m.m.)   31.392,34
Udg. vedr. administration (porto m.m.)   7.049,45
Øvrige udgifter (vagtplan, telefon m.m.)   3.575,00
Udgifter vedr. støttekoncert   1.973,35
Øvrige udgifter (inkl. julemarked)   2.553,09
     
I alt 349.373,51 375.872,23
Underskud 2014   -26.498,72
Total 349.373,51 349.373,51

Balance pr. 31. december 2014

Aktiver  
Indestående i Sparekassen 31.12.14 254.744,47
I alt aktiver 254.744,47
   
Passiver  
Egenkapital primo 271.854,18
Årets overførte resultat -26.498,72
Egenkapital i alt 245.355,46
Skyldig skat, december 2014 6.579,00
Feriegodtgørelse, oktober kvartal 2014 2.810,01
I alt passiver 254.744,47