2015

Støtteforeningen ved Hospice Randers' årsberetning for perioden 01.01. til 31.12.2015, 24. marts 2016.

Baggrund og formål

Støtteforeningen ved Hospice Randers blev oprettet på en stiftende generalforsamling den 27. maj 2010.

Støtteforeningens hovedformål er at støtte de daglige aktiviteter og det almene vel på Hospice Randers.

Det sker ved at indsamle økonomiske midler, som kan indfri de ønsker, som ledere og medarbejdere, beboere og pårørende på hospice måtte have til en ordning med de frivillige, udsmykning, forbedringer og arrangementer o.s.v.

En af støtteforeningens vigtigste funktioner er, at støtte frivilligkoordinatoren og de frivillige. Frivilligkoordinatoren koordinerer de frivilliges indsats og de udgifter, der er herved betales af støtteforeningen.

De frivillige er et værdifuldt supplement til de professionelle medarbejdere.

Støtteforeningens formål er endvidere at skaffe midler, således at der er mulighed for at ansætte en musikterapeut i et antal timer om ugen. Musikterapi har vist sig, at have overordentlig stor effekt og er til stor gavn for såvel beboere, som pårørende og personale.

Generalforsamlinger

Den 27. maj 2010 blev afholdt en stiftende generalforsamling, hvor Støtteforeningens vedtægter blev vedtaget og bestyrelsen blev sammensat af 5 ordinære medlemmer og 2 suppleanter. Senere ændret til 7 ordinære medlemmer og 2 suppleanter.

I årene 2011-2015 er der afholdt en årlig generalforsamling i henhold til vedtægterne for foreningen.

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har i 2015 afholdt i alt 5 bestyrelsesmøder, hvor de faste punkter på dagsordenen har været

 • opfølgning på aftalte aktiviteter
 • drøftelse af nye aktiviteter og
 • opfølgning på økonomi.

For at kunne trække på alle gode kræfter deltager suppleanterne fortsat altid i bestyrelsesmøderne.

Endvidere deltager den daglige leder af hospice, samt frivilligkoordinatoren og en repræsentant fra kommunen i bestyrelsesmøderne. Årsagen hertil er at sikre, at den fornødne kompetence og kendskab til arbejdet på hospice er tilstede, således at bestyrelsen kan træffe beslutning på det rigtige grundlag.

Projekt frivillig

Hospice Randers åbnede dørene for de første beboere i marts 2008.

Målet dengang var, at supplere den professionelle indsats med en gruppe frivillige, der havde tid og ro til at tage sig af mindre praktiske opgaver samt at være nærværende og til rådighed for samtaler med beboerne og deres pårørende.

Pr. 1. oktober 2009 blev Projekt Frivillig herefter etableret for en to-årig periode med en ansat frivilligkoordinator på 20 timer om ugen.

Frivilligværket påtog sig dengang at søge fonde om midler til driften af projektet i opstartsperioden – en opgave som efterfølgende blev overtaget af frivilligkoordinatoren.

Samtidig blev det besluttet, at der for fortsat at kunne søges fonde m.fl. og fortsat at kunne aflønne en frivilligkoordinator, skulle oprettes en støtteforening.

Støtteforeningen ved Hospice Randers blev herefter oprettet på en stiftende generalforsamling den 27. maj 2010.

Erfaringerne med Projekt Frivillig efter slutningen af de 2 år var meget positive.

Efter afslutningen af 2-års perioden for projektet drøftede bestyrelsen de fremtidige scenarier med lønnet hhv. ulønnet frivilligkoordinator.

Der var enighed om, at en lønnet frivilligkoordinator klart var den bedste model, og bestyrelsen besluttede derfor, at projektet foreløbigt blev forlænget med 1 år på samme vilkår – d.v.s. med en lønnet frivilligkoordinator til udgangen af september måned 2012.

Projekt Frivillig er herefter endegyldigt ophørt pr. 1. oktober 2012.

Det betød, at alle opgaver med søgning af midler fra fonde m.m., samt afholdelse af udgifter til løn til frivilligkoordinator og udgifter i forbindelse med det frivillige arbejde herefter overgik til Støtteforeningen.

Den omstændighed, at der ikke længere var tale om et projekt, medførte, at det i langt højere grad nu blev sværere at opnå donationer fra fonde (som jo trods alt omfatter de største beløb). Mange fonde betinger sig ved en evt. donation, at beløbet ikke må anvendes til administration og lønudgifter.

Det stillede større krav til Støtteforeningen med hensyn til at skaffe midler – ikke mindst, når det er bestyrelsens mål, at koordineringen af de frivillige fortsat skulle ske ved en lønnet frivilligkoordinator.

Bestyrelsen fandt dog med de indkomne donationer grundlag for at kunne fortsætte med en lønnet frivilligkoordinator foreløbig til udgangen af september 2013.

Der blev herefter arbejdet intenst på at finde en (økonomisk) løsning, således at der også efter 1. oktober 2013 er muligt med en lønnet frivilligkoordinator.

Projektet blev i sin tid startet op med et timetal for frivilligkoordinatoren på 20 timer om ugen.

Bl.a. som følge af, at alle opgaver med søgning af midler fra fonde m.m. fra 1. oktober 2012 overgik til Støtteforeningen, blev timetallet for frivilligkoordinatoren nedsat til 15 timer om ugen fra samme tidspunkt.

Støtteforeningens opgave var således at skaffe økonomisk grundlag herfor.

Ophør som projekt forringer som tidligere nævnt mulighederne for at fonde bidrager i samme omfang som tidligere, og donationer fra virksomheder og klubber m.m. vurderes ikke på langt sigt at kunne dække udgifterne til såvel frivilligkoordinator som til arbejdet med de frivillige.

Støtteforeningen rejste herefter problemstillingen på et møde med Randers Kommune.

Resultatet heraf var en særdeles fin behandling fra kommunens side, hvorefter udgifterne til en frivilligkoordinator fra den 1. oktober 2013 dækkes af kommunen.

Det frivillige arbejde

Når Støtteforeningen støtter det frivillige arbejde, betyder det, at der bliver ekstra tid til beboere og pårørende.

Der bliver tid til samvær og hjælp til beboere og pårørende i og uden for måltider i dagligstuen. Der kan bages og laves livretter, der kan spilles spil, køres ture, læses op og tales sammen om væsentlige emner.

De frivillige sørger for, at der altid er friske blomster inde og ude og pyntet til højtiderne.

De frivillige søger for, at der med mellemrum er musikarrangementer eller fortælleeftermiddage, hvilket bringer ekstra liv ind i hospice.

Såvel beboere som pårørende og ansatte giver udtryk for at have klar fornøjelse af den ekstra indsats, der bliver muliggjort gennem det frivillige arbejde.

Økonomi

Donationer i 2015

Randers Kommune § 18 20.000 kr. Frivilligt arbejde
Private donationer 600 kr.  
Toyotafonden 25.000 kr.  
Y’s Mens Clubberne (Genbrugen) (Maj) 5.000 kr. Musikterapi
Velux Fonden 20.000 kr. Komp.udv.for friv.
Jubilæumsfonden af 1972 7.500 kr. Musikterapi
Den Bøhmske Fond 25.000 kr. Musikterapi
Dansk Blindesamfund 400 kr.  
Lions Club Purhus 5.000 kr.  
Lions Club Gudenaa 5.000 kr. Musikterapi
Trygfonden 60.000 kr. Musikterapi
Donationer ved bisættelser 2.700 kr.  

Den Danske Frimurerordens Hospicefond har til Hospice Randers doneret anskaffelse af syv ergonomisk korrekte stole.

Øvrige indtægter

Herudover har der været indtægter/overskud fra:

Støttekoncerten på Randers Egnsteater den 22. marts 35.227 kr.
Medlemskontingenter 11.000 kr.
Deltagelse i julemarked på Lindevænget 2.090 kr.

Støtteforeningens regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2015 vedlægges.

Musikterapi

Som supplement til det frivillige arbejde har det været muligt at ansætte en musikterapeut, hvilket har vist sig at være et stort aktiv og at have en stor effekt for beboere på hospice og deres pårørende.

I musikterapien på Hospice Randers tages udgangspunkt i beboeres og pårørendes ønsker og behov, som kan spænde over fysiske, psykosociale og eksistentielle problematikker.

Musikterapeutens ansættelse har til udgangen af 2013 udgjort ca. 5 timer pr. uge.

Fra 1. januar 2014 blev der med udgangspunkt i en stor privat anonym donation på 100.000 kr. besluttet at anvende denne donation til bl.a. at udvide timetallet til 10 timer pr. uge. I 2015 er musikterapien udvidet til 12 timer pr. uge – en udvidelse, der har vist sig muligt at videreføre i 2016.

Donationen fra TrygFonden på 60.000 kr. har bl.a. været medvirkende hertil: Henrik Herold overrækker 60.000 kr. til musikterapi på hospice fra Trygfonden.

Kompetenceudvikling for de frivillige

Donationen fra Velux Fonden på 20.000 kr. har været øremærket til kompetenceudvikling for de frivillige.

Der er således gennemført et projekt med flere elementer – bl.a.:

 • 5 temaarrangementer om sanser v/firmaet Unisans
 • Aktiv dødshjælp ved foredrag af formanden for Etisk Råd Jakob Birkler
 • Studietur til Sct. Maria Hospice i Vejle

Aktiviteter i 2015

På bestyrelsesmøderne er drøftet forskellige forslag til aktiviteter med henblik på dels at skabe kendskab til Hospice og Støtteforeningen dels at skaffe medlemmer.

 • Musikterapeuten udvides til 12 timer pr. uge
 • Årlig generalforsamling 16.3.
 • Støttekoncert på Randers Egnsteater 22.3.
 • Deltaget i Stafet for Livet 13.-14.6.
 • Deltaget i Frivillig Fredag sidste fredag i september
 • Besøg/overrækkelse af donationer fra sponsorer
 • Deltaget i julemarked på Lindevænget
 • Ansøgninger om donationer til foreningen, fonde m.m.
 • Nye medlemmer

Aktiviteterne indtil nu har medført følgende antal medlemmer:

  Enkeltmedlemmer Par I alt medlemmer
31-12-2011 39 19 77
01-03-2012 45 24 93
01-03-2013 54 26 106
01-03-2014 54 31 116
01-03-2015 60 28 116
01-03-2016 59 30 119

Planlagte aktiviteter 2016

 • Bestyrelsen fortsætter med at tegne medlemmer inden for egne netværk m.m.
 • Ansættelsen af musikterapeuten fastholdes til 12 timer pr. uge i 2016
 • Afvikling af den årlige støttekoncert på Randers Egnsteater 6. marts
 • Gennemførelse af et Musikterapiprojekt – opstart 1.9.
 • Deltagelse i det årlige julemarked på Lindevænget
 • Deltager igen i år i Stafet for Livet den 11. – 12. juni
 • Diverse foredrag eksternt (på hospice, i klubber o.l., i kirker m.m.)
 • Deltager i Frivillig Fredag sidste fredag i september
 • Fortsat søgning hos fonde m.m. om donationer

Afslutning

Der er ingen tvivl om, at det frivillige arbejde er et stort og værdifuldt supplement til de professionelle medarbejdere.

Der er heller ingen tvivl om, at musikterapi på hospice gør en forskel, og støtteforeningen arbejder derfor stedse på at skaffe midler, så omfanget heraf kan bibeholdes – bl. a. søges i 2016 diverse fonde m.m. om donationer, således at det bliver muligt at gennemføre et Musikterapiprojekt på hospice i perioden 1. september 2016 – 31. maj 2017.

Jørn Møldrup
Formand for bestyrelsen

Regnskab 2015

Tekst Indtægter Udgifter
Betaling fra medlemmer 11.000,00  
Støttekoncert 36.475,00  
Diverse donationer (herunder § 18-midler) 175.500,00  
Private donationer (v/bisættelser) 2.700,00  
Tilskud til frivilligkoordinator fra kommunen 150.000,00  
Øvrige indtægter (herunder julemarked) 5.789,50  
Renteindtægter 2015 607,07  
Løn til frivilligkoordinator   150.000,00
Løn til musikterapeut   180.000,00
Udg. vedr. frivillige (herunder månedsmøder m.m.)   57.696,99
Udg. vedr. administration (porto m.m.)   947,80
Øvrige udgifter (vagtplan, telefon m.m.)   3.575,00
Udgifter vedr. støttekoncert   1.313,50
Øvrige udgifter (lønadm., ATP, arbejdsskadefors. m.m.)   4.247,37
     
I alt 382.071,57 397.780,66
Underskud 2015   -15.709,09
Total 382.071,57 382.071,57

Balance pr. 31. december 2015

Aktiver  
Indestående i Sparekassen 31.12.15 239.760,38
I alt aktiver 239.760,38
   
Passiver  
Egenkapital primo 245,355,46
Årets overførte resultat -15.709,09
Egenkapital i al 229.646,37
Skyldig skat, december 2015 6.564,00
Feriegodtgørelse, oktober kvartal 2015 2.810,01
Forudbetaling fra medlemmer 650,00
Ikke afregnet ATP egenbetaling 90,00
I alt passiver 239.760,38