2016

Støtteforeningen ved Hospice Randers' årsberetning for perioden 01.01. til 31.12.2016

Baggrund og formål

Støtteforeningen ved Hospice Randers blev oprettet på en stiftende generalforsam-ling den 27. maj 2010.

Støtteforeningens hovedformål er at støtte de daglige aktiviteter og det almene vel på Hospice Randers.

Det sker ved at indsamle økonomiske midler, som kan indfri de ønsker, som ledere og medarbejdere, beboere og pårørende på hospice måtte have til en ordning med de frivillige, udsmykning, forbedringer og arrangementer osv.

En af støtteforeningens vigtigste funktioner er at støtte frivilligkoordinatoren og de frivillige. Frivilligkoordinatoren koordinerer de frivilliges indsats og de udgifter, der er herved betales af støtteforeningen.

De frivillige er et værdifuldt supplement til de professionelle medarbejdere.

I overensstemmelse med Støtteforeningens formål har bestyrelsen har prioriteret ansættelse af en musikterapeut i et omfang af 12 timer ugentligt i 2016. Musikterapi har vist sig, at have overordentlig stor effekt og er til stor gavn for såvel beboere, som pårørende og personale.

Generalforsamlinger

Den 27. maj 2010 blev afholdt en stiftende generalforsamling, hvor Støtteforeningens vedtægter blev vedtaget og bestyrelsen blev sammensat af 5 ordinære medlemmer og 2 suppleanter. Senere ændret til 7 ordinære medlemmer og 2 suppleanter.

I årene 2011-2016 er der afholdt en årlig generalforsamling i henhold til vedtægterne for foreningen.

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har i 2016 afholdt i alt 6 bestyrelsesmøder, hvor de faste punkter på dagsordenen har været

 • opfølgning på aftalte aktiviteter
 • drøftelse af nye aktiviteter
 • opfølgning på økonomi.

For at kunne trække på alle gode kræfter deltager suppleanterne i bestyrelsesmøderne. Endvidere deltager den daglige leder af hospice, samt frivilligkoordinatoren og en repræsentant fra kommunen i bestyrelsesmøderne. Årsagen hertil er at sikre, at den fornødne kompetence og kendskab til arbejdet på hospice er tilstede, således at bestyrelsen kan træffe beslutning på det rigtige grundlag.

Projekt frivillig

Hospice Randers åbnede dørene for de første beboere i marts 2008.

Målet dengang var, at supplere den professionelle indsats med en gruppe frivillige, der havde tid og ro til at tage sig af mindre praktiske opgaver samt at være nærværende og til rådighed for samtaler med beboerne og deres pårørende.

Pr. 1. oktober 2009 blev Projekt Frivillig herefter etableret for en to-årig periode med en ansat frivilligkoordinator på 20 timer om ugen.

Frivilligværket påtog sig dengang at søge fonde om midler til driften af projektet i opstartsperioden – en opgave som efterfølgende blev overtaget af frivilligkoordinatoren.

Samtidig blev det besluttet, at der for fortsat at kunne søges fonde m.fl. og fortsat at kunne aflønne en frivilligkoordinator, skulle oprettes en støtteforening.

Støtteforeningen ved Hospice Randers blev herefter oprettet på en stiftende generalforsamling den 27. maj 2010.

Erfaringerne med Projekt Frivillig efter slutningen af de 2 år var meget positive.

Efter afslutningen af 2-års perioden for projektet drøftede bestyrelsen de fremtidige scenarier med lønnet hhv. ulønnet frivilligkoordinator.

Der var enighed om, at en lønnet frivilligkoordinator klart var den bedste model, og bestyrelsen besluttede derfor, at projektet foreløbigt blev forlænget med 1 år på
samme vilkår – d.v.s. med en lønnet frivilligkoordinator til udgangen af september måned 2012.

Projekt Frivillig er herefter endegyldigt ophørt pr. 1. oktober 2012.

Det betød, at alle opgaver med søgning af midler fra fonde m.m., samt afholdelse af udgifter til løn til frivilligkoordinator og udgifter i forbindelse med det frivillige arbejde herefter overgik til Støtteforeningen.

Den omstændighed, at der ikke længere var tale om et projekt, medførte, at det i langt højere grad nu blev sværere at opnå donationer fra fonde (som jo trods alt omfatter de største beløb). Mange fonde betinger sig ved en evt. donation, at beløbet ikke må anvendes til administration og lønudgifter.

Det stillede større krav til Støtteforeningen med hensyn til at skaffe midler – ikke mindst, når det er bestyrelsens mål, at koordineringen af de frivillige fortsat skulle ske ved en lønnet frivilligkoordinator.

Bestyrelsen fandt dog med de indkomne donationer grundlag for at kunne fortsætte med en lønnet frivilligkoordinator foreløbig til udgangen af september 2013.

Der blev herefter arbejdet intenst på at finde en (økonomisk) løsning, således at der også efter 1. oktober 2013 er muligt med en lønnet frivilligkoordinator.

Projektet blev i sin tid startet op med et timetal for frivilligkoordinatoren på 20 timer om ugen.

Bl.a. som følge af, at alle opgaver med søgning af midler fra fonde m.m. fra 1. oktober 2012 overgik til Støtteforeningen, blev timetallet for frivilligkoordinatoren nedsat til 15 timer om ugen fra samme tidspunkt.

Støtteforeningens opgave var således at skaffe økonomisk grundlag herfor.

Ophør som projekt forringer som tidligere nævnt mulighederne for at fonde bidrager i samme omfang som tidligere, og donationer fra virksomheder og klubber m.m. vurderes ikke på langt sigt at kunne dække udgifterne til såvel frivilligkoordinator som til arbejdet med de frivillige.

Støtteforeningen rejste herefter problemstillingen over for Randers Kommune.

Resultatet heraf var en særdeles fin behandling fra kommunens side, hvorefter udgifterne til en frivilligkoordinator fra den 1. oktober 2013 dækkes af kommunen.

Det frivillige arbejde

Når Støtteforeningen støtter det frivillige arbejde, betyder det, at der bliver ekstra tid til beboere og pårørende.

Der bliver tid til samvær og hjælp til beboere og pårørende i og uden for måltider i dagligstuen. Der kan bages og laves livretter, der kan spilles spil, køres ture, læses op og tales sammen om væsentlige emner.

De frivillige sørger for, at der altid er friske blomster inde og ude og pyntet til højtiderne.

De frivillige søger for, at der med mellemrum er musikarrangementer eller fortælleeftermiddage, hvilket bringer ekstra liv ind i hospice.

Såvel beboere som pårørende og ansatte giver udtryk for at have klar fornøjelse af den ekstra indsats, der bliver muliggjort gennem det frivillige arbejde.

Økonomi

Donationer i 2016

Y’s Mens Clubberne (Genbrugen) 5.000 kr.  
Lions Club Niels Ebbesen 7.000 kr.  
Randers Kommune § 18 20.000 kr. Frivilligt arbejde
Trygfonden 100.000 kr. Evaluering af musikterapi i perioden 1.9.16-31.5.17
Anonym donation 8.000 kr.  
Privat donation 25.000 kr.  
Gjerlev-Enslev Sparekasses Fond 17.000 kr. Indkøb af syv skamler og et TV
Lions Club Randers 25.000 kr.  
Lions Club Gudenaa 5.000 kr.  
Randers Kommune §18 13.000 kr. Arrangement i 2017 vedr. "Sidste hjælp og livskvalitet

Øvrige indtægter

Herudover har der været indtægter/overskud fra:

Støttekoncerten på Randers Egnsteater den 6. marts 40.000 kr.
Medlemskontingenter 12.000 kr.
Deltagelse i julemarked på Lindevænget 2.000 kr.

Støtteforeningens regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2016 vedlægges.

Musikterapi

Som supplement til det frivillige arbejde har det været muligt at ansætte en musikterapeut, hvilket har vist sig at være et stort aktiv og at have en stor effekt for beboere på hospice og deres pårørende.

I musikterapien på Hospice Randers tages udgangspunkt i beboeres og pårørendes ønsker og behov, som kan spænde over fysiske, psykosociale og eksistentielle problematikker.

Musikterapeutens ansættelse har til udgangen af 2013 udgjort ca. 5 timer pr. uge.

Fra 1. januar 2014 blev der med udgangspunkt i en stor privat anonym donation på 100.000 kr. besluttet at anvende denne donation til bl.a. at udvide timetallet til 10
timer pr. uge. I 2015 er musikterapien udvidet til 12 timer pr. uge – en udvidelse, der har vist sig muligt at videreføre i 2016.

En donation i 2016 fra Trygfonden på 100.000 kr. giver mulighed for både at gennemføre projektet ”Musikterapi som lindrende faktor i den sidste livsfase” og fastholde musikterapeutens ansættelse med 12 timer pr. uge i 2017.

Aktiviteter for de frivillige

 • Månedsmøder
 • Kompetenceudvikling for de frivillige
 • Besøg på Randers Naturskole, hvor de frivillige lavede mad over bål
 • I efteråret var de frivillige på en inspirerende studietur til Ankerfjord Hospice.

Aktiviteter i 2016

På bestyrelsesmøderne er drøftet forskellige forslag til aktiviteter med henblik på dels at skabe kendskab til Hospice og Støtteforeningen dels at skaffe medlemmer.

Aktiviteterne i 2016 omfatter:

 • Støttekoncert på Randers Egnsteater den 6. marts
 • Generalforsamling den 14. marts
 • Deltaget i Stafet for Livet den 11.-12. juni
 • Deltaget i Frivillig Fredag den 30. september
 • Deltaget i julemarked på Lindevænget
 • Ansøgninger om donationer til foreninger, fonde mv.
 • Besøg/overrækkelse af donationer fra sponsorer
 • Udvidelsen af musikterapeutens timetal på 12 timer pr. uge fra 2015 blev fastholdt i 2016.

Aktiviteterne indtil nu har medført følgende antal medlemmer:

  Enkeltmedlemmer Par I alt medlemmer
31-12-2011 39 19 77
01-03-2012 45 24 93
01-03-2013 54 26 106
01-03-2014 54 31 116
01-03-2015 60 28 116
01-03-2016 59 30 119
01-03-2017 57 33 123

Planlagte aktiviteter i 2017

 • Ansættelsen af musikterapeuten fastholdes til 12 timer pr. uge i 2017
 • Afslutning af musikterapi-projektet, som er støttet af Tryg
 • Afvikling af den årlige støttekoncert på Randers Egnsteater 26. marts
 • Deltager igen i år i Stafet for Livet den 11. – 12. juni
 • Deltager i Frivillig Fredag sidste fredag i september
 • Deltagelse i det årlige julemarked på Lindevænget
 • Diverse foredrag eksternt (på hospice, i klubber o.l., i kirker m.m.)
 • Fortsat søgning hos fonde og foreninger om donationer
 • Flere medlemmer til Støtteforeningen

Afslutning

Der er ingen tvivl om, at det frivillige arbejde er et stort og værdifuldt supplement til de professionelle medarbejdere. Det er derfor et meget vigtigt indsatsområde for Støtteforeningen at bakke op om det frivillige arbejde på Hospice Randers.

Der er heller ingen tvivl om, at musikterapi på hospice gør en forskel for både beboere og pårørende. Støtteforeningen arbejder derfor stedse på at skaffe midler, således at der 2 dage om ugen kan tilbydes musikterapi i et omfang svarende til niveauet i 2015 og 2016 med 12 timer ugentligt.

Poul Erik Oest
Formand for bestyrelsen

Regnskab 2016

Tekst Udgifter Indtægter
Støttekoncert, billetsalg mv.   24.757,00
Støttekoncert, sponsorer   14.750,00
Medlemsbetaling   11.850,00
Julemarked, julelotteri   2.076,00
Diverse donationer   92.675,00
Donation vedr. bisættelse   11.250,00
Randers kommune, løntilskud   150.000,00
Randers kommune, § 18 tilskud   20.000,00
Øvrige indtægter   217,00
Renteindtægter   341,98
Løn til frivillig koordinator 150.000,00  
Løn til musikterapeut 180.000,00  
Øvrige lønudgifter, ATP mv. 4.505,88  
Støttekoncert 1.514,75  
Diverse udgifter vedr. frivillige mv. 47.768,65  
Vagtplan 3.675,00  
Portoudgifter, telefon, annoncer mv. 673,90  
     
I alt 388.138,18 327.916,98
Årets underskud 2016 -60.221,20  
  327.916,98 327.916,98

Status 31. december 2016

Aktiver  
Sparekassen Kronjylland konto 6187-0005788919 191.893,83
I alt aktiver 191.893,83
   
Passiver  
Egenkapital primo 2016 229.646,37
Årets resultat 2016 -60.221,20
Egenkapital 31. december 2016 169.425,17
Skyldig skat, december 2016 6.564,00
Feriegodtgørelse, oktober kvartal 2016 2.810,01
Forudbetalt donation, §18 midler 13.000,00
Ikke afregnet ATP, egen andel 94,65
I alt passiver 191.893,83