2017

Støtteforeningen ved Hospice Randers' årsberetning for perioden 01.01. til 31.12.2017

Baggrund og formål

Støtteforeningen ved Hospice Randers blev oprettet på en stiftende generalforsamling den 27. maj 2010.

Støtteforeningens hovedformål er at støtte de daglige aktiviteter og det almene vel på Hospice Randers.

Det sker ved at indsamle økonomiske midler, som kan indfri de ønsker, som ledere og medarbejdere, beboere og pårørende på hospice måtte have til en ordning med de frivillige, udsmykning, forbedringer og arrangementer o.s.v

En af støtteforeningens vigtigste funktioner er at støtte frivilligkoordinatoren og de frivillige. Frivilligkoordinatoren koordinerer de frivilliges indsats og de udgifter, der er herved betales af støtteforeningen.

De frivillige er et værdifuldt supplement til de professionelle medarbejdere.

I overensstemmelse med Støtteforeningens formål har bestyrelsen har prioriteret ansættelse af en musikterapeut i et omfang af 12 timer ugentligt i 2017. Musikterapi har vist sig at have overordentlig stor effekt og er til stor gavn for såvel beboere, som pårørende og personale.

Generalforsamlinger

Den 27. maj 2010 blev afholdt en stiftende generalforsamling, hvor Støtteforeningens vedtægter blev vedtaget og bestyrelsen blev sammensat af 5 ordinære medlemmer og 2 suppleanter. Senere ændret til 7 ordinære medlemmer og 2 suppleanter.

I årene 2011-2017 er der afholdt en årlig generalforsamling i henhold til vedtægterne for foreningen.

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har i 2017 afholdt i alt 6 bestyrelsesmøder, hvor de faste punkter på dagsordenen har været

 • opfølgning på aftalte aktiviteter
 • drøftelse af nye aktiviteter
 • opfølgning på økonomi.

For at kunne trække på alle gode kræfter deltager suppleanterne i bestyrelsesmøderne.

Endvidere deltager den daglige leder af hospice, samt frivilligkoordinatoren og en repræsentant fra kommunen i bestyrelsesmøderne. Årsagen hertil er at sikre, at den fornødne kompetence og kendskab til arbejdet på hospice er tilstede, således at bestyrelsen kan træffe beslutning på det rigtige grundlag.

Projekt Frivillig

Hospice Randers åbnede dørene for de første beboere i marts 2008.

Målet dengang var at supplere den professionelle indsats med en gruppe frivillige, der havde tid og ro til at tage sig af mindre praktiske opgaver samt at være nærværende og til rådighed for samtaler med beboerne og deres pårørende.

Pr, 1. oktober 2009 blev Projekt Frivillig herefter etableret for en to-årig periode med en ansat frivilligkoordinator på 20 timer om ugen.

Frivilligværket påtog sig dengang at søge fonde om midler til driften af projektet i opstartsperioden – en opgave som efterfølgende blev overtaget af frivilligkoordinatoren.

Samtidig blev det besluttet, at der for fortsat at kunne søges fonde m.fl. og fortsat at kunne aflønne en frivilligkoordinator, skulle oprettes en støtteforening.

Støtteforeningen ved Hospice Randers blev herefter oprettet på en stiftende generalforsamling den 27. maj 2010.

Erfaringerne med Projekt Frivillig efter slutningen af de 2 år var meget positive.

Efter afslutningen af 2-års perioden for projektet drøftede bestyrelsen de fremtidige scenarier med lønnet hhv. ulønnet frivilligkoordinator.

Der var enighed om, at en lønnet frivilligkoordinator klart var den bedste model, og bestyrelsen besluttede derfor, at projektet foreløbigt blev forlænget med 1 år på samme vilkår – d.v.s. med en lønnet frivilligkoordinator til udgangen af september måned 2012.

Projekt Frivillig er herefter endegyldigt ophørt pr. 1. oktober 2012.

Det betød, at alle opgaver med søgning af midler fra fonde m.m., samt afholdelse af udgifter til løn til frivilligkoordinator og udgifter i forbindelse med det frivillige arbejde herefter overgik til Støtteforeningen.

Den omstændighed, at der ikke længere var tale om et projektmedførte, at det i langt højere grad nu blev sværere at opnå donationer fra fonde (som jo trods alt omfatter de største beløb). Mange fonde betinger sig ved en evt. donation, at beløbet ikke må anvendes til administration og lønudgifter.

Det stillede større krav til Støtteforeningen med hensyn til at skaffe midler – ikke mindst, når det er bestyrelsens mål, at koordineringen af de frivillige fortsat skulle ske ved en lønnet frivilligkoordinator.

Bestyrelsen fandt dog med de indkomne donationer grundlag for at kunne fortsætte med en lønnet frivilligkoordinator foreløbig til udgangen af september 2013.

Der blev herefter arbejdet intenst på at finde en (økonomisk) løsning, således at der også efter 1. oktober 2013 var muligt at have en lønnet frivilligkoordinator.

Projektet blev i sin tid startet op med et timetal for frivilligkoordinatoren på 20 timer om ugen.

Bl.a. som følge af, at alle opgaver med søgning af midler fra fonde m.m. fra 1. oktober 2012 overgik til Støtteforeningen, blev timetallet for frivilligkoordinatoren nedsat til 15 timer om ugen fra samme tidspunkt.

Støtteforeningens opgave var således at skaffe økonomisk grundlag herfor.

Ophør som projekt forringer som tidligere nævnt mulighederne for, at fonde bidrager i samme omfang som tidligere, og donationer fra virksomheder og klubber m.m. vurderes ikke på langt sigt at kunne dække udgifterne til såvel frivilligkoordinator som til arbejdet med de frivillige.

Støtteforeningen rejste herefter problemstillingen over for Randers Kommune.

Resultatet heraf var en særdeles fin behandling fra kommunens side, hvorefter udgifterne til en frivilligkoordinator fra den 1. oktober 2013 dækkes af kommunen.

Det frivillige arbejde

Når Støtteforeningen støtter det frivillige arbejde, betyder det, at der bliver ekstra tid til beboere og pårørende.

Der bliver tid til samvær og hjælp til beboere og pårørende i og uden for måltider i dagligstuen. Der kan bages og laves livretter, der kan spilles spil, køres ture, læses op og tales sammen om væsentlige emner.

De frivillige sørger for, at der altid er friske blomster inde og ude og pyntet til højtiderne.

De frivillige søger for, at der med mellemrum er musikarrangementer eller fortælleeftermiddage, hvilket bringer ekstra liv ind i hospice.

Såvel beboere som pårørende og ansatte giver udtryk for at have klar fornøjelse af den ekstra indsats, der bliver muliggjort gennem det frivillige arbejde.

Økonomi

Donationer i 2017

Randers Skipperlaug
og Bombebøsse
10.000 kr.  
Jubilæumsfonden af 12/8-1973 7.500 kr.  
Dansk Broderorden 10.000 kr.  
Rotaryklubberne i Randers 5.000 kr.  
Randers Kommune § 18 20.000 kr. Frivilligt arbejde
Randers Kommune §18 S 13.000 kr. Arrangement vedr. ”Sidste hjælp og livskvalitet”
Y’s Mens Clubberne (Genbrugen) 10.000 kr.  
Søsterlogen nr. 29 Helle 3.000 kr.  
Lions Club Randers Gudenaa 5.000 kr.  
Maria-logen 1.000 kr.  
Søsterlogen nr. 67 Diana 10.000 kr.  

Støtteforeningen har i 2017 været tilgodeset af et stort antal foreninger, fonde og loger, som har doneret midler til foreningens arbejde.

Herudover har der været indtægter/overskud fra

 • Støttekoncerten på Randers Egnsteater den 26. marts på 34.000 kr.
 • Medlemskontingenter på 12.000 kr.

Støtteforeningens regnskab for perioden 1. januar – 31. december 2017 vedlægges.

Musikterapi

Som supplement til det frivillige arbejde har det været muligt at ansætte en musikterapeut, hvilket har vist sig at være et stort aktiv og at have en stor effekt for beboere på hospice og deres pårørende.

I musikterapien på Hospice Randers tages udgangspunkt i beboeres og pårørendes ønsker og behov, som kan spænde over fysiske, psykosociale og eksistentielle problematikker.

Musikterapeutens ansættelse har til udgangen af 2013 udgjort ca. 5 timer pr. uge.

Fra 1. januar 2014 blev der med udgangspunkt i en stor privat anonym donation på 100.000 kr. besluttet at anvende denne donation til bl.a. at udvide timetallet til 10 timer pr. uge. I 2015 er musikterapien udvidet til 12 timer pr. uge – en udvidelse, der har vist sig muligt at videreføre i 2016.

En donation i 2016 fra Trygfonden på 100.000 kr. giver mulighed for både at gennemføre projektet ”Musikterapi som lindrende faktor i den sidste livsfase” og fastholde musikterapeutens ansættelse med 12 timer pr. uge i 2017.

Projektet er gennemført som en spørgeskemaundersøgelse, hvor der er observeret og vurderet reaktioner og udbytte af musikterapi hos beboere og pårørende på Hospice Randers. Spørgeskemaer er udfyldt af musikterapeuten efter endt session samt af sygeplejersker efter cirka halvdelen af sessionerne.

Resultatet af evalueringen er, at teknikkerne, der anvendes er de, der skaber rum til følelser, støtter samvær og nærvær mellem beboer og pårørende, afspænder samt afleder fra ubehag.

Beboernes fysiske reaktioner under afspænding er overvejende generel fysisk afspænding, og i næsten halvdelen af disse sessioner beroliges åndedrag samt urolige kropsbevægelser. Der var enkelte tilfælde af afspændt mimik.

De temaer, som er arbejdet med i musikterapien, er øget fysisk og psykisk velvære, at fastholde identitet, fysisk afspænding, at dele meningsfuld oplevelse med familie og venner, at få hjælp til hvile, at give rum til følelser, at aflede opmærksomhed fra ubehag samt at dæmpe angst, uro, tvivl og usikkerhed.

I sygeplejerskernes evaluering har beboerne positivt udbytte af musikterapien, og den er med til at lindre beboernes aktuelle livssituation. Sygeplejerskerne vurderer, at musikterapi er lindrende i forbindelse med fysisk spænding og ubehag samt lindrende i forbindelse med psykiske, psykosociale, eksistentielle samt åndelige problematikker.

18 beboere og pårørende har givet deres samtykke til at deltage i projektet. Der er gennemført 76 sessioner med en eller flere deltagere. Herudover har projektet haft betydning for de beboere og pårørende der ikke ville/kunne give samtykke til at deltage i projektet, og som i projektperioden har modtaget musikterapi.

Projektet har således haft stor rækkevidde og betydning for både beboere, pårørende, frivillige og personale ved Hospice Randers.

Aktiviteter - de frivillige

Månedsmøder

Kompetenceudvikling for de frivillige:

 • Deltagelse i frivilligseminar i Fredericia
 • Deltagelse i frivilligbørsen på Randers Stadion
 • Deltagelse i projekt ”24 frivilligportrætter”, som er en vandreudstilling, der bl.a. kommer på Hospice.

Aktiviteter - støtteforeningen

På bestyrelsesmøderne er drøftet forskellige forslag til aktiviteter med henblik på dels at skabe kendskab til Hospice og Støtteforeningen dels at skaffe medlemmer.

Aktiviteter 2017

 • Støttekoncert på Randers Egnsteater den 26. marts
 • Generalforsamling den 20. marts
 • Møde med Sundheds- og Omsorgsudvalget den 23. maj
 • Deltaget i Stafet for Livet den 10.-11. juni
 • Deltaget i Frivillig Fredag den 29. september
 • Ansøgninger om donationer/tilskud til foreninger, fonde mv
 • Der har været arbejdet med nye pjecer om frivillige og Støtteforeningen
 • Besøg/overrækkelse af donationer fra sponsorer

Udvidelsen af musikterapeutens timetal på 12 timer pr. uge fra 2015 blev fastholdt i 2017.

Som følge af en nedgang i antallet af frivillige, er der lavet en indsats for at fortælle om det frivillige arbejde på Hospice gennem 3 artikler i Amtsavisen. Artiklerne har givet god respons og resulteret i 4 nye frivillige, hvorfor der i øjeblikket er en vis tilbageholdenhed med rekruttering af yderligere frivillige.

Aktiviteterne indtil nu har medført følgende antal medlemmer:

  Enkeltmedlemmer Par I alt medlemmer
31-12-2011 39 19 77
01-03-2012 45 24 93
01-03-2013 54 26 106
01-03-2014 54 31 116
01-03-2015 60 28 116
01-03-2016 59 30 119
01-03-2017 57 33 123
01-03-2018 69 37 137

Frivilligkoordinator

Støtteforeningens frivilligkoordinator siden 2014 Inger Skamris besluttede at stoppe på Hospice den 31. august efter knap 3½ års godt og engageret virke.

Der viste sig heldigvis at være en meget betydelig interesse for stillingen som frivilligkoordinator, og Helle Ahrenkiel blev udvalgt blandt et stort antal kvalificerede ansøgere.

Planlagte aktiviteter i 2018

 • Ansættelsen af musikterapeuten fastholdes til 12 timer pr. uge i 2018
 • Afvikling af den årlige støttekoncert på Randers Egnsteater 18. marts
 • Deltagelse i Stafet for Livet
 • Deltager i Frivillig Fredag den 28. september
 • Diverse foredrag (på hospice, i klubber o.l., i kirker m.m.)
 • Fortsat søgning hos fonde, loger og foreninger om donationer
 • Flere medlemmer til Støtteforeningen

Afslutning

Der er ingen tvivl om, at det frivillige arbejde er et stort og værdifuldt supplement til de professionelle medarbejdere. Det er derfor et meget vigtigt indsatsområde for Støtteforeningen at bakke op om det frivillige arbejde på Hospice Randers.

Der er heller ingen tvivl om, at musikterapi på hospice gør en forskel for både beboere og pårørende. Støtteforeningen arbejder derfor stedse på at skaffe midler, således at der kan tilbydes musikterapi i et omfang svarende til niveauet i 2015-17 med 12 timer ugentligt.

Poul Erik Oest
Formand for bestyrelsen

Regnskab 2017

Tekst Udgifter Indtægter
Støttekoncert, billetsalg mv.   20.155,00
Støttekoncert, annoncer   14.500,00
Medlemsbetaling   12.400,00
Diverse donationer   162.150,00
Diverse indtægter   103,00
Støttebeløb fra Randers Kommune vedr. frivilligkoordinator   150.000,00
Tilsk. fra Randers Kommune, §18 midler   20.000,00
Tilsk. fra Randers Kommune, §18s midler   13.000,00
Renteindtægter   221,09
Løn til frivilligkoordinator 150.000,00  
Løn til musikterapeut 180.000,00  
Adm. af løn, arbejdsskadef., ATP mv. 4.946,41  
Støttekoncert 1.127,90  
Diverse udgifter vedr. frivillige mv. 36.212,50  
Vagtplan, telefon 3.670,00  
Annonceudgift, portoudg., Administration 5.542,68  
I alt 381.499,49 392.529,09
     
Årets overskud 2017 11.029,60  
  392.529,09 392.529,09

Status pr. 31. december 2017

Aktiver Beløb
Sparekassen Kronjylland  
Konto 6187-0005788919 295.843,08
Konto 6187-0012387059 715,35
I alt aktiver 296.558,43
   
Passiver Beløb
Egenkapital primo 2017 169.425,17
Årets resultat 2017 11.029,60
  180.454,77
Skyldig skat december 2017 13.199,00
Feriegodtgørelse, oktober kvartal 2017 2.810,01
Ikke afregnet ATP egen andel oktober kvartal 94,65
Donation for 2018 Randers Kommune 100.000,00
I alt passiver 296.558,43