2018

Støtteforeningen ved Hospice Randers' årsberetning for perioden 01.01. til 31.12.2018

STØTTEFORENINGEN VED HOSPICE RANDERS 

BERETNING 2018

 

BAGGRUND OG FORMÅL

Støtteforeningen ved Hospice Randers blev oprettet på en stiftende generalforsamling den 27. maj 2010.

Støtteforeningens hovedformål er at støtte de daglige aktiviteter og det almene vel på Hospice Randers.

Det sker ved at indsamle økonomiske midler, som kan indfri de ønsker, som ledere og medarbejdere, beboere og pårørende på hospice måtte have til en ordning med de frivillige, udsmykning, forbedringer og arrangementer o.s.v

En af støtteforeningens vigtigste funktioner er at støtte frivilligkoordinatoren og de frivillige. Frivilligkoordinatoren koordinerer de frivilliges indsats og de udgifter, der er herved betales af støtteforeningen.

De frivillige er et værdifuldt supplement til de professionelle medarbejdere.

I overensstemmelse med Støtteforeningens formål har bestyrelsen har prioriteret ansættelse af en musikterapeut i et omfang af 12 timer ugentligt i 2018. Musikterapi har vist sig at have overordentlig stor effekt og er til stor gavn for såvel beboere, som pårørende og personale.

GENERALFORSAMLINGER

Den 27. maj 2010 blev afholdt en stiftende generalforsamling, hvor Støtteforeningens vedtægter blev vedtaget og bestyrelsen blev sammensat af 5 ordinære medlemmer og 2 suppleanter. Senere ændret til 7 ordinære medlemmer og 2 suppleanter.

I årene 2011-2018 er der afholdt en årlig generalforsamling i henhold til vedtægterne for foreningen.

BESTYRELSESMØDER

Bestyrelsen har i 2018 afholdt i alt 5 bestyrelsesmøder, hvor de faste punkter på dagsordenen har været:

  • opfølgning på aftalte aktiviteter
  • drøftelse af nye aktiviteter og
  • opfølgning på økonomi.

For at kunne trække på alle gode kræfter deltager suppleanterne i bestyrelsesmøderne.

Endvidere deltager den daglige leder af hospice samt frivilligkoordinatoren og en repræsentant fra kommunen i bestyrelsesmøderne. Årsagen hertil er at sikre, at den fornødne kompetence og kendskab til arbejdet på hospice er tilstede, således at bestyrelsen kan træffe beslutning på det rigtige grundlag.

PROJEKT FRIVILLIG

Hospice Randers åbnede dørene for de første beboere i marts 2008.

Målet dengang var at supplere den professionelle indsats med en gruppe frivillige, der havde tid og ro til at tage sig af mindre praktiske opgaver samt at være nærværende og til rådighed for samtaler med beboerne og deres pårørende.

Pr. 1. oktober 2009 blev Projekt Frivillig herefter etableret for en to-årig periode med en ansat frivilligkoordinator på 20 timer om ugen.

Frivilligværket påtog sig dengang at søge fonde om midler til driften af projektet i opstartsperioden – en opgave som efterfølgende blev overtaget af frivilligkoordinatoren.

Samtidig blev det besluttet, at der for fortsat at kunne søges fonde m.fl. og fortsat at kunne aflønne en frivilligkoordinator, skulle oprettes en støtteforening.

Støtteforeningen ved Hospice Randers blev herefter oprettet på en stiftende generalforsamling den 27. maj 2010.

Erfaringerne med Projekt Frivillig efter slutningen af de 2 år var meget positive.

Efter afslutningen af 2-års perioden for projektet drøftede bestyrelsen de fremtidige scenarier med lønnet hhv. ulønnet frivilligkoordinator.

Der var enighed om, at en lønnet frivilligkoordinator klart var den bedste model, og bestyrelsen besluttede derfor, at projektet foreløbigt blev forlænget med 1 år på samme vilkår – d.v.s. med en lønnet frivilligkoordinator til udgangen af september måned 2012.

Projekt Frivillig er herefter endegyldigt ophørt pr. 1. oktober 2012.

Det betød, at alle opgaver med søgning af midler fra fonde m.m., samt afholdelse af udgifter til løn til frivilligkoordinator og udgifter i forbindelse med det frivillige arbejde herefter overgik til Støtteforeningen.

Den omstændighed, at der ikke længere var tale om et projekt, medførte, at det i langt højere grad nu blev sværere at opnå donationer fra fonde, som normalt er de største tilskudsgivere. Mange fonde betinger sig ved en evt. donation, at beløbet ikke må anvendes til administration og lønudgifter.

Det stillede større krav til Støtteforeningen med hensyn til at skaffe midler – ikke mindst, når det er bestyrelsens mål, at koordineringen af de frivillige fortsat skulle ske ved en lønnet frivilligkoordinator.

Bestyrelsen fandt dog med de indkomne donationer grundlag for at kunne fortsætte med en lønnet frivilligkoordinator foreløbig til udgangen af september 2013.

Der blev herefter arbejdet intenst på at finde en løsning, således at der også efter 1. oktober 2013 var muligt med en lønnet frivilligkoordinator.

Projektet blev i sin tid startet op med et timetal for frivilligkoordinatoren på 20 timer om ugen.

Bl.a. som følge af, at alle opgaver med søgning af midler fra fonde m.m. fra 1. oktober 2012 overgik til Støtteforeningen, blev timetallet for frivilligkoordinatoren nedsat til 15 timer om ugen fra samme tidspunkt.

Støtteforeningens opgave var således at skaffe økonomisk grundlag herfor.

Ophør som projekt forringer som tidligere nævnt mulighederne for, at fonde bidrager i samme omfang som tidligere, og donationer fra virksomheder og klubber m.m.  vurderes ikke på langt sigt at kunne dække udgifterne til såvel frivilligkoordinator som til arbejdet med de frivillige.

Støtteforeningen rejste herefter problemstillingen over for Randers Kommune.

Resultatet heraf var en særdeles fin behandling fra kommunens side, hvorefter udgifterne til en frivilligkoordinator fra den 1. oktober 2013 dækkes af kommunen.

DET FRIVILLIGE ARBEJDE

Når Støtteforeningen støtter det frivillige arbejde, betyder det, at der bliver ekstra tid til beboere og pårørende.

Der bliver tid til samvær og hjælp til beboere og pårørende i og uden for måltider i dagligstuen. Der kan bages og laves livretter, der kan spilles spil, køres ture, læses op og tales sammen om væsentlige emner.

De frivillige sørger for, at der altid er friske blomster inde og ude og pyntet til højtiderne.

De frivillige søger for, at der med mellemrum er musikarrangementer eller fortælleeftermiddage, hvilket bringer ekstra liv ind i hospice.

Såvel beboere som pårørende og ansatte giver udtryk for at have klar fornøjelse af den ekstra indsats, der bliver muliggjort gennem det frivillige arbejde.

ØKONOMI

DONATIONER I 2018

 

 

Omsorgsudvalget

100.000 kr.

Musikterapi i 2018

Spentrup Husmoderforening

1.000 kr.

 

Randers Politiorkester

20.000 kr.

 

Innerwheel

5.000 kr.

 

Danske Frimurerorden

28.500 kr.

Div. anskaffelser

Sydbanks Fond

14.650 kr.

Erindringsformidling for de frivillige

Olga og Niels Sørensens fond

19.500 kr.

Div.anskaffelser og fodterapi

Lions Club Randers Gudenaa

5.000 kr.

Udstyr til musikterapi 

Fondation Juchum

50.000 kr.

Div. udstyr

Nordea-fonden

15.000 kr.

Udstyr til musikterapi

Private donationer

6.375 kr.

 

Herudover har der været indtægter/overskud fra

Støttekoncerten på Randers Egnsteater den 18. marts på 36.000 kr.

Medlemskontingenter på 13.000 kr. og

Støtteforeningens regnskab for perioden 1. januar – 31. december 2018 vedlægges.

MUSIKTERAPI

Som supplement til det frivillige arbejde har det været muligt at ansætte en musikterapeut, hvilket har vist sig at være et stort aktiv og at have en stor effekt for beboere på hospice og deres pårørende.

I musikterapien på Hospice Randers tages udgangspunkt i beboeres og pårørendes ønsker og behov, som kan spænde over fysiske, psykosociale og eksistentielle problematikker.

Musikterapeutens ansættelse har til udgangen af 2013 udgjort ca. 5 timer pr. uge.

Fra 1. januar 2014 blev der med udgangspunkt i en stor privat anonym donation på 100.000 kr. besluttet at anvende denne donation til bl.a. at udvide timetallet til 10 timer pr. uge. I 2015 er musikterapien udvidet til 12 timer pr. uge – en udvidelse, der har vist sig muligt at videreføre i 2016.

En donation i 2016 fra Trygfonden på 100.000 kr. gav mulighed for både at gennemføre projektet ”Musikterapi som lindrende faktor i den sidste livsfase” og fastholde musikterapeutens ansættelse med 12 timer pr. uge i 2017.  Som følge af Omsorgsudvalgets bevilling i 2018 på 100.000 kr. har Støtteforeningen besluttet at fastholde tilbuddet om musikterapi i et omfang af 12 timer ugentligt i hele 2018.

 

Donationen i 2016 blev overrakt af Torben Hansen fra Trygs repræsentantskab

AKTIVITETER - DE FRIVILLIGE

Der har været mange aktiviteter for de frivillige og her skal kun nævnes:

Faste månedsmøder

Kompetenceudvikling for de frivillige

Besøg i Den gamle By i Aarhus som led i et stort projekt om erindringsformidling

AKTIVITETER - STØTTEFORENINGEN

På bestyrelsesmøderne er drøftet forskellige forslag til aktiviteter med henblik på dels at skabe kendskab til Hospice og Støtteforeningen dels at skaffe medlemmer.

AKTIVITETER I 2018

* Generalforsamling den 12. marts

* Støttekoncert på Randers Egnsteater den 18. marts

* Deltaget i Stafet for Livet i juni

* Deltaget i Frivillig Fredag i september

* Ansøgninger om donationer/tilskud til foreninger, fonde mv

* Besøg/overrækkelse af donationer fra sponsorer

* Udvidelsen af musikterapeutens timetal på 12 ugentlige timer blev fastholdt i 2018

Aktiviteterne indtil nu har medført følgende antal medlemmer:

 

31.12.

2012

01.03.

2013

01.03.

2014

 

01.03.

2015

01.03.

2016

 

01.03.

2017

01.03.

2018

Enkeltmedlemmer

45

54

54

60

59

57

66

Par

24

26

31

28

30

33

40

I alt medlemmer

93

103

116

116

119

123

146

PLANLAGTE AKTIVITETER I 2019

PLANER FOR 2019

* Ansættelse af musikterapeuten fastholdes i 12 timer pr. uge

* Afvikling af den årlige støttekoncert på Randers Egnsteater 17. marts

* Deltagelse i Stafet for Livet

* Deltagelse i Frivillig Fredag

* Diverse foredrag eksternt (på hospice, i klubber o.l., i kirker m.m.)

* Fortsat søgning hos fonde og foreninger om donationer

* Flere medlemmer til Støtteforeningen

AFSLUTNING

Der er ingen tvivl om, at det frivillige arbejde er et stort og værdifuldt supplement til de professionelle medarbejdere. Det er derfor et meget vigtigt indsatsområde for Støtteforeningen at bakke op om det frivillige arbejde på Hospice Randers.

Der er heller ingen tvivl om, at musikterapi på hospice er eftertragtet og gør en forskel for både beboere og pårørende. En stor del af de midler, som Støtteforeningen har kunnet tilvejebringe er derfor gået til finansiering af løn til musikterapeuten, I de senere år har det imidlertid været tiltagende svært at få tilstrækkelig store tilskud til dette formål, da det af mange tilskudsgivere betragtes som en driftsopgave. Der var derfor stærkt stigende usikkerhed om muligheden for fortsat kunne tilbyde musikterapi med 12 timer ugentligt svarende til niveauet i 2015-18.

Støtteforeningen rettede derfor henvendelse til Randers Kommunes omsorgsudvalg med ansøgning om et tilskud på 180.000 kr. årligt svarende til musikterapeuten løn.

På baggrund af ansøgningen har omsorgsudvalget besluttet, at der med virkning fra 2019 gives et tilskud på 180.000 kr. årligt, hvilket indebærer, at musikterapien på Hospice Randers i et omfang af 12 timer ugentligt er sikret.

Poul Erik Oest

Formand for bestyrelsen

REGNSKAB 2018

Støtteforeningen ved Hospice Randers

 

Regnskab for perioden 1. januar til 31. december 2018

Tekst

Udgifter

Indtægter

Støttekoncert, billetsalg mv

 

21.375,00

Støttekoncert, annoncer

 

16.000,00

Medlemsbetaling

 

12.975,00

Diverse donationer

 

155.375,00

Støttebeløb fra Randers Kommune til:

 

 

Musikterapeut

 

100.000,00

Frivilligkoordinator

 

150.000,00

Diverse indtægter

 

1.594,00

Renteindtægter

 

0,00

Løn til frivillig koordinator

150.000,00

 

Løn til musikterapeut

180.000,00

 

Øvrige lønudgifter, ATP mv.

5.435,73

 

Støttekoncert

1.079,65

 

Diverse udgifter vedr. frivillige mv.

61.124,19

 

Donationer der ikke er brugt i 2018, men

 

 

bruges i 2019

38.993,20

 

Vagtplan, telefon

4.460,66

 

Administration

3.345,90

 

I alt

444.439,33

457.319,00

Årets overskud

12.879,67

 

 

457.319,00

457.319,00

Status  pr. 31. december 2018

   

Aktiver

 

Beløb

Sparekassen Kronjylland

 

 

konto 6187-0005788919

 

242.827,04

konto 6187-0012387059

 

4.822,26

I alt aktiver

 

247.649,30

Passiver

 

Beløb

Egenkapital primo 2018

 

180.454,77

Årets resultat 2018

 

12.879,67

Donationer der ikke er brugt i 2018, men bruges i 2019

38.993,20

Skyldig skat december 2018

 

12.509,00

Feriegodtgørelse, oktober kvartal 2018

 

2.718,01

Ikke afregnet ATP, egen andel oktober kvartal 2018

94,65

I alt passiver

 

247.649,30