2021

Støtteforeningen ved Hospice Randers' årsberetning for perioden 2020-2021.

Overordnet
Støtteforeningen ved Hospice Randers blev oprettet på en stiftende generalforsamling den 27. maj 2010.
Støtteforeningens hovedformål er at støtte de daglige aktiviteter og det almene vel på Hospice Randers.
Det sker ved at indsamle økonomiske midler, som kan indfri de ønsker, som ledere og medarbejdere, beboere og pårø-rende på hospice måtte have til en ordning med de frivillige, udsmykning, forbedringer og arrangementer o.s.v
En af støtteforeningens vigtigste funktioner er at støtte frivilligkoordinatoren og de frivillige. Frivilligkoordinatoren koordi-nerer de frivilliges indsats og den daglige økonomi. Specielle aktiviteter og underholdning. Ligesom koordinatoren sørger for at søge fonde etc.
Desværre måtte vi pr. 31.12.2020 sige farvel til koordinator Helle Ahrenkiel, der ønskede ny udfordringer. Bestyrelsen skal i denne forbindelse bringe en stor tak til Helle for en godkendt indsats for Hospice Randers siden sommeren 2017 (3½ år).
Denne beretning vedrører primært år 2020, men det kan være svært at her at afholde sig fra, at nævne noget, der vedrø-rer 2021 eftersom generalforsamlingen af gode grunde først afholdes nu.
Derfor er det værd at nævne at vi i april 2021 fik ansat en ny frivillig koordinator, Anja Styhm Kristensen, som allerede har præsentere sig selv.
Vi er sikre på at vi i Anja får en meget kompetent og energisk person på denne centrale post.
De frivillige er et uundværligt supplement til de professionelle medarbejdere, og det er derfor vigtigt at denne gruppe er homogen på alle måder og har et godt forhold til koordinatoren. Derfor har vi også i ansættelseskriterierne lagt vægt på, at koordinatoren skal være et naturligt bindeled mellem de frivillige og det faste personale. Vi er sikre på at Anja også vil opfylde dette krav ud over de mange andre! Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde nu hvor hverdagen er ved være normal igen og pandemien er ved at ebbe ud.
Ligeledes har der siden 2018 været tilknyttet en musikpædagog 12 timer ugentlig, og Lene Madsen der er ansat i denne stilling, vil senere præsentere sig selv, og berette om hvilke ambitioner hun har for udførelsen af denne opgave.
Får dage efter den sidste generalforsamling mandag den 9. marts 2020 blev hele landet nedlukket forårsaget af pande-mien. Dette har naturligvis sat sit alvorlig aftryk på hvordan Hospice Randers har kunnet udføre sit arbejde, ligesom der brat blev sat en stopper for al øvrig indsats på afdelingen. Hvad dette har betydet for hverdagen har den daglige leder Anna-Birgitte Gamtofte, frivilligkoordinatoren og musikterapeuten allerede kommet ind på.

MEDLEMSTAL
Vi er blevet lidt færre medlemmer, men alligevel stabilt og acceptabelt. Vi må håbe på, at når alt igen normaliseres kan vi få flere med. Bemærk at de aktuelle medlemstal er fra den 1.8. i år.

GENERALFORSAMLING UDSAT
Lige siden starten af foreningen har der i årene 2011-2020 er der afholdt en årlig generalforsamling i henhold til vedtæg-terne for foreningen. Denne er fastsat efter vedtægterne til afholdelse normalt i marts måned. Imidlertid måtte den ordi-nære generalforsamling, der var oprindeligt fastsat til 8. marts, udsættes, og det faktisk denne som vi først afholder nu.

BESTYRELSESMØDER
Bestyrelsen nåede kun at afholde i 1. bestyrelsesmøde i 2020. Vi overvejede naturligvis at afholde on-line bestyrelses-møder; men da aktiviteterne på Hospice stort set var stoppet, var der jo ikke så meget at drøfte.
De faste punkter på dagsordenen har været
• opfølgning på aftalte aktiviteter
• drøftelse af nye aktiviteter og
• opfølgning på økonomi.
For at kunne trække på alle gode kræfter deltager suppleanterne i bestyrelsesmøderne.
Endvidere deltager den daglige leder af hospice samt frivilligkoordinatoren og en repræsentant fra kommunen i bestyrel-sesmøderne. Årsagen hertil er at sikre, at den fornødne kompetence og kendskab til arbejdet på hospice er til stede, således at bestyrelsen kan træffe beslutninger på det rigtige grundlag.
Til orientering har vi her i 2021 afholdt 2 møder – et i maj og et her i eftermiddag. Der var ellers afsat i alt 5 datoer til afholdelse af bestyrelsesmøder, men grundet corona blev de aflyst. Således har vi stort set ikke været samlet i det om-fang, som vi kunne have ønsket.

KONCERT
Hver år de sidste mange år har Støtteforeningen arrangeret en kor-koncert på Randers Teater. Her har coronaen desværre også vist sit ansigt, idet koncerten, der var fastsat til den 13. marts 2020, måtte aflyses.
Flere billetter var forudbetalt og sponsorater var det samme. Dog har vi ikke betalt nævneværdige beløb retur til nogen, idet de fleste har accepteret, at der er tale om en forudbetaling. Og dette skulle så være til koncerten den14. marts 2021 – men også den måtte vi aflyse.
Til alles orientering forsøger vi igen søndag den 13. marts 2022. Vi håber at koncerten så kan afvikles.
Det er Poul Erik Oest, der har lovet at være tovholder, og vi håber, at de 4 kor, som oprindeligt havde givet tilsagn om at optræde ved de aflyste koncerter, stadig har mod på at performe til den tid.
Imidlertid får vi måske et lille problem, idet Randers Teater ikke i den kommende sæson befinder sig i vanlige lokaler ved Værket; men ude i Annekshallen ved Randers Arena.

ANDRE AKTIVITER
Selvsagt har Corona-situationen gjort det stort set umuligt for de frivillige at være på Hospice i 2020, ligesom de planlag-te øvrige aktiviteter (fx underholdning), hvor de frivillige er involveret, har været helt nedlukket.

DONATIONER
Alle opgaver med søgning af midler fra fonde m.m., samt afholdelse af udgifter i forbindelse med det frivillige arbejde herefter er pålagt Støtteforeningen. Den praktiske del af denne opgave med at søge og formidle fonde varetages i besty-relsen af Jan Lyck, understøttet af Koordinatoren, da foundraising også en del af koordinatorens funktion.
Der er i det forløbne år indkommet en del større donationer, ligesom en sel private har påtænkt Støtteforeningen med større eller mindre beløb.
Alt dette udgør foreningens hovedindtægt, som vi senere under regnskabsaflæggelsen vil komme nærmere ind på.

NYT LOKALE
Frivilliggruppens lokale er i 2020 flyttet op på Plan 600 og i den forbindelse er der etableret en arbejdsplads, som bruges af Koordinatoren de timer hun arbejder på Hospice, ligesom dette giver mulighed for, at frivillige samt personale også kan bruge kontorpladsen på Plan 600 som en flyverplads. I denne forbindelse har Kommunen også udskiftet til nyt IT-udstyr. Enkelte udgifter til indretningen af dette lokale har foreningen påtaget sig, i form af dekoration og skabe til lokalet.

SPABAD
I april 2020 fik Hospice Randers leveret og monteret et specielt spa-badekar, som har været på ønskesedlen i et par år. En særlig donation, betød at man kunne få ønsket opfyldt, idet et sådan ”badekar” koster på den forkert side af 250.000 kr.
Bestyrelsen har erfaret gennem personalet og den daglige leder, at dette er en virkelig god investering, der giver glæde på afdelingen dagligt, og gør mange ting nemmere for både beboere og personalet.
(2 x SLIDES)

LAMELGARDINER
Da Støtteforeningen havde modtaget et par større private donationer specifikt til dekartion tiltag, blev der monteret nye lamelgardiner på afdelingen, hvilket var et stort ønske fra afdelingen, som vi hermed kunne indfri.

P-PLADSER
I november 2020 blev 3 P-pladser ledige i gården ved Lindevænget. Bestyrelsen blev af afdelingen anmodet om at beta-le for, at der dagligt er 3 pladser til rådighed for de pårørende. Vi har fra flere sider erfaret, at denne mulighed for parke-ring virkelig er værdsat blandt de pårørende.

BØGER
Bestyrelsen har på mødet i 2020 besluttet, at Marianne Harboes antologi ”Tæt på døden, tæt på livet”, som netop er blevet genoptrykt, skulle indkøbes i et større antal og uddeles gratis til de frivillige. Bogen skildrer andre frivilliges ofte meget positive og rørende oplevelser på et hospice. Vi er sikre på, at det er en bog, som de vil tage imod med stor glæ-de.

BLOMSTER
Bestyrelsen besluttede i forbindelse med Dronningen Fødselsdag 16. april 2020, at alle indlagte fik overrakt en buket blomster i denne anledning, ikke mindst fordi Dronningens selv grundet pandemien, aflyste festlighederne på dagen, men i stedet opfordrede til, at man gav blomster til personer, der måtte trænge til en opmuntring.
Denne tradition gentog vi også i forbindelse med julen 2020. Hvis det står til mig, synes jeg at vi skal fortsætte hermed.

HØJSKOLESANGBØGER
Vi har desuden indkøbt af 15 Højskolesangbøger, samt supplerende materiale til denne. Ligesom der er indkøbt nye DVD-afspillere til stuerne, samt udskiftning af slidte DVD´ere.

UDSMYKNING AF TERRASSE
Denne opgave blev dog først udført i år, men er afledt af donationer fra 2020. Denne udsmykning blev færdig her i juni måned, og det har forandret de grå vægge til at bringe noget af den natur, som ligger lige overfor i engene, ind på Hospi-ce Randers. Det er kunstneren Kiss Jönsson, der har udført værket. For at hun kunne male, måtte væggene behandles, hvilket også har været en omkostning Støtteforeningen har stået for.

ANDET
Vi nar også støtte med betaling for kurser for personalet, hvor kommunen ikke har kunnet bidrage. Der er helt sikkert også mange andre ting, som foreningen i øvrigt har været inde over, men som jeg dog ikke skal trætte jer med her. Der er ingen tvivl om, at når foreningen støtter personalet og de frivilliges indsat, samt æstetisk supplerer lokaliteterne på Hospice, betyder et bedre arbejdsmiljø og arbejdsglæde for det alle der har en funktion, og dette smitter af på beboere og deres pårørende.

AFSLUTNING
Der er ingen tvivl om, at det frivillige arbejde er et stort og værdifuldt supplement til de professionelle medarbejdere. Det er derfor et meget vigtigt indsatsområde for Støtteforeningen at bakke op om det frivillige arbejde på Hospice Randers.
Der er heller ingen tvivl om, at de frivilliges aktiviteter på hospice, indsatsen fra koordinator og musikterapeuten er værd-sat og gør en forskel for både beboere og pårørende. En stor del af de midler, som Støtteforeningen har kunnet tilveje-bringe, er derfor gået til finansiering af alt dette, Qua den konstruktion, som vi har fået etableret de sidste par år, gør at det kan begrundes overfor Fonde og andre bidragsydere, at deres donationer alene går til, at vi kan yde en indsats over-for beboerne, nu da lønninger til koordinator og musikpædagogen er ikke længere en del af Støtteforeningens opgave.
Endelig en stor tak til
• De frivillige
• Frivilligkoordinatoren og musikterapeuten
• Ledelse og personalet på Hospice
• Støtteforeningens bestyrelse og medlemmer
• Tak for indsatsen til afgående bestyrelsesmedlemmer
• Velkommen til de ny i bestyrelsen
• Øvrige som støtter foreningen
-------------------------


----------------
STOR TAK TIL DIRIGENTEN (Per Adelhart)
TAK FOR I AFTEN