2010

Støtteforeningen ved Hospice Randers' årsberetning for perioden 27.05. til 31.12.2010

Baggrund og formål

Støtteforeningen ved Hospice Randers blev oprettet på en stiftende generalforsamling den 27. maj 2010.

Støtteforeningens hovedformål er at støtte de daglige aktiviteter og det almene vel på Hospice Randers.

Dette indebærer, at indsamle økonomiske midler, som kan indfri de ønsker, som ledere og medarbejdere, beboere og pårørende på hospice måtte have til en ordning med de frivillige, udsmykning, forbedringer og arrangementer o.s.v

En af støtteforeningens vigtigste funktioner er, at støtte frivilligkoordinatoren og de frivillige. Frivilligkoordinatoren er ansat og aflønnes af støtteforeningen. Frivilligkoordinatoren koordinerer de frivilliges indsats og de udgifter, der er herved betales af støtteforeningen.

De frivillige er et værdifuldt supplement til de professionelle medarbejdere.

Støtteforeningens virke skal muliggøre foranstaltninger, der er et supplement til den daglige drift. Der er dels det frivillige arbejde, dels kan der være tale om mere luksus betonet inventar som kunst og f.eks. musikanlæg, der når alle stuerne.

De frivillige bliver ikke egentlig uddannet. De bliver informeret om, hvordan tingene bliver gjort på hospice, men kommer med de kompetencer, de har fra deres egen baggrund.

Stiftende generalforsamling den 27. maj 2010

På den stiftende generalforsamling den blev der foretaget godkendelse af vedtægter og foretaget valg til bestyrelsen.

Vedtægterne vedlægges.

Bestyrelsen blev sammensat af 5 ordinære medlemmer og 2 suppleanter – og efterfølgende konstitueret sig med næstformand, kasserer og referent.

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har afholdt i alt 5 bestyrelsesmøder, hvor de faste punkter på dagsordenen har været

 • opfølgning på aftalte aktiviteter
 • drøftelse af nye aktiviteter
 • opfølgning på økonomi

Erfaringerne har vist, at der har været et stort behov for at trække på alle de ressourcer, der kunne skaffes. Derfor har bestyrelsen besluttet, at suppleanterne altid deltager i bestyrelsesmøderne.

Endvidere er det besluttet, at den daglige leder af hospice samt frivilligkoordinatoren kan deltage i bestyrelsesmøderne. Årsagen hertil er at sikre, at den fornødne kompetence og kendskab til arbejdet på hospice er tilstede, således at bestyrelsen kan træffe beslutning på det rigtige grundlag.

Projekt Frivillig

Hospice Randers åbnede dørene for de første beboere i marts 2008.

Målet dengang var, at supplere den professionelle indsats med en gruppe frivillige, der havde tid og ro til at tage sig af mindre praktiske opgaver samt at være nærværende og til rådighed for samtaler med beboerne og deres pårørende.

Der blev nedsat en styregruppe for Projekt Frivillige med repræsentanter for Aflastningstjenesten, Hospice Randers samt Frivilligværket, der er Randers kommunes center for frivilligt socialt arbejde.

Frivilligværket påtog sig dengang at søge fonde om midler til driften.

Men der skulle være en støtteforening for at vi kunne søge fonde og ansætte en frivillig koordinator.

Pr. 1. oktober 2009 blev Projekt Frivillig herefter etableret med en ansat frivilligkoordinator på 20 timer om ugen. Projektet afsluttes med udgangen af september måned 2011.

Det frivillige arbejde

Når Støtteforeningen støtter det frivillige arbejde, sørger den for, at der bliver ekstra tid til beboere og pårørende.

Der bliver tid til samvær og hjælp til beboere og pårørende i og uden for måltider i dagligstuen. Der kan bages og laves livretter, der kan spilles spil, køres tur, læses op og tales sammen om væsentlige emner.

De frivillige sørger for, at der altid er friske blomster inde og ude og pyntet til højtiderne.

To frivillige søger for, at der med mellemrum er musikarrangementer eller fortælleeftermiddag, hvilket bringer ekstra liv ind i hospice.

Såvel beboere som pårørende giver udtryk for at have klar fornøjelse af den ekstra indsats, der bliver muliggjort gennem det frivillige arbejde. "De er en gave, de skaber en dejlig stemning," siger en pårørende.

Som supplement til det frivillige arbejde har der nu været muligt at ansætte en musikpædagog, hvilket har vist sig at være et stort aktiv og have en stor effekt på hospice.

I musikterapien på Hospice Randers tages udgangspunkt i beboeres og pårørendes ønsker og behov, som kan spænde over fysiske, psykosociale og eksistentielle problematikker.

Økonomi

Projekt Frivillig var som nævnt startet, da Støtteforeningen ved Hospice Randers blev etableret.

Det har betydet, at indtægter og udgifter hidtil har været ”konteret” under Projekt Frivillig. Det er bl.a. på grundlag af tildelte midler fra fonde m.m., at det har været muligt bl. a. at skaffe midler til aflønning af frivilligkoordinatoren.

Derfor er der nu udarbejdet regnskaber for hhv. Projekt Frivillig og Støtteforeningen hver for sig.

Fra 1. oktober 2011 ophører Projekt Frivillig i sin nuværende organisation og det er målet, at der herefter under Støtteforeningens regi kun laves ét regnskab for det frivillige arbejde.

Den nærmere organisering heraf vil blive besluttet af den nye bestyrelse i forbindelse med at Projekt Frivillige ophører.

Støtteforeningens regnskab for perioden 27. maj – 31. december 2011 vedlægges.

Aktiviteter i 2010

På bestyrelsesmøderne er drøftet en lang række forslag til aktiviteter med henblik på dels at skabe kendskab til Hospice og Støtteforeningen dels at skaffe medlemmer.

I hovedtræk er følgende gennemført:

 • Pressemeddelelse om Støtteforeningens etablering er udsendt til diverse lokale medier
 • Randers Amtsavis har i tilslutning hertil besøgt Hospice, hvilket har givet anledning til en større artikel samt til omtale i flere lokale medier.
 • Støtteforeningen har udarbejdet en pjece, som i første omgang er lagt frem på byens apoteker, på flere biblioteker, i Sundhedscentret og i Vennepunktet
 • Bestyrelsesmedlemmerne har alle arbejdet på at hyre medlemmer inden for eget netværk, familie o.s.v.
 • Pjecen er uddelt til alle kommunalpolitikere.
 • Et firma har skænket et eengangsbeløb på 2.000 kr.
 • Et arrangement i Fodslaw har givet nye medlemmer.
 • Formændene for de fleste politiske partier i Randers er kontaktet.
 • Kontakt til flere banker
 • Husstandsomdeling i to lokalområder (Havndal og Spentrup).
 • Kontakt til Randers Cityforening
 • Kontakt til Randers Erhvervs- og udviklingsråd
 • Kontakt til Randers Storcenter – har medført, at pjecerne er omdelt til samtlige butikker i Storcentret.
 • Kontakt til to lokale folketingspolitikere

Aktiviteterne indtil nu har således medført, at der pr. 31. december 2010 er følgende antal medlemmer:

Enkeltpersoner 39
Par 19
Firmaer m.v. 4
Øvrige donationer 2

Det må erkendes, at ovennævnte aktiviteter over for banker, erhverv, politikere m.m. generelt ikke har givet det store udbytte. Alle har givet udtryk for det positive i formålet, men desværre har det ikke resulteret i mange medlemmer.

Til gengæld er der fra pårørende efter afdøde doneret større beløb.

Planlagte aktiviteter i 2011

Erfaringer fra andre støtteforeninger ved hospice er, at det er et langt sejt træk, der skal til, så det er bestyrelsens vurdering at arbejdet med at skaffe medlemmer bør fortsætte.

Planerne for 2011 er da også:

 • at bestyrelsen fortsætter med at tegne medlemmer inden for egne netværk m.m.
 • at støtteforeningen deltager med nogle aktiviteter på Aktivitetscentrets påskemarked den 15. april,
 • at støtteforeningen deltager i Stav- og gangfestivalen i Randers den 26. maj, hvor overskuddet går til Hospice Randers,
 • at støtteforeningen deltager i Stafet for Livet den 18. – 19. juni, samt
 • at der er planer om at arrangere et større korarrangement i efteråret.

Afslutning

Der er ingen tvivl om, at det frivillige arbejde er et stort og værdifuldt supplement til de professionelle medarbejdere.

Det giver som nævnt mulighed for at der bliver ekstra tid til beboere og pårørende.

Støtteforeningen anser det derfor for meget vigtigt, at arbejdet med at tegne medlemmer fortsætter med styrket kraft i det kommende år.

Det er imidlertid opfattelsen, at tegning af nye medlemskaber samtidig skal suppleres med fortsat ansøgninger til fonde m.m., således at det iværksatte frivillige arbejde kan fortsætte og gerne udvides.

Jørn Møldrup
Formand for bestyrelsen