2012

Støtteforeningen ved Hospice Randers' årsberetning for perioden 01.01. til 31.12.2012

Baggrund og formål

Støtteforeningen ved Hospice Randers blev oprettet på en stiftende generalforsamling den 27. maj 2010.

Støtteforeningens hovedformål er at støtte de daglige aktiviteter og det almene vel på Hospice Randers.

Dette indebærer, at indsamle økonomiske midler, som kan indfri de ønsker, som ledere og medarbejdere, beboere og pårørende på hospice måtte have til en ordning med de frivillige, udsmykning, forbedringer og arrangementer o.s.v.

En af støtteforeningens vigtigste funktioner er, at støtte frivilligkoordinatoren og de frivillige. Frivilligkoordinatoren koordinerer de frivilliges indsats og de udgifter, der er herved betales af støtteforeningen.

De frivillige er et værdifuldt supplement til de professionelle medarbejdere.

Støtteforeningens virke skal muliggøre foranstaltninger, der er et supplement til den daglige drift. Der er dels det frivillige arbejde, dels kan der være tale om mere luksusbetonet inventar som kunst og f.eks. musikanlæg, der når alle stuerne.

De frivillige bliver ikke egentlig uddannet. De bliver informeret om, hvordan tingene bliver gjort på hospice, men kommer med de kompetencer, de har fra deres egen baggrund.

Generalforsamlinger

27. maj 2010

Stiftende generalforsamling. Støtteforeningens vedtægter blev vedtaget og bestyrelsen blev sammensat af 5 ordinære medlemmer og 2 suppleanter.

29. marts 2011

Støtteforeningens første ordinære generalforsamling. Da der har vist sig behov for at trække på alle de ressourcer, der kan skaffes, blev det besluttet at udvide bestyrelsen med 2 ordinære medlemmer. Vedtægterne blev ændret i overensstemmelse hermed.

26. marts 2012

Generalforsamlingen blev afholdt i.h.t. dagsordenen. Det blev besluttet, at kontingentet ikke ændres i 2012 og 2013.

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsen har i 2012 afholdt i alt 4 bestyrelsesmøder, hvor de faste punkter på dagsordenen har været

 • opfølgning på aftalte aktiviteter
 • drøftelse af nye aktiviteter
 • opfølgning på økonomi

For at kunne trække på alle gode kræfter deltager suppleanterne fortsat altid i bestyrelsesmøderne.

Endvidere deltager den daglige koordinator af hospice samt frivilligkoordinatoren i bestyrelsesmøderne. Årsagen hertil er at sikre, at den fornødne kompetence og kendskab til arbejdet på hospice er tilstede, således at bestyrelsen kan træffe beslutning på det rigtige grundlag.

Projekt Frivillig

Hospice Randers åbnede dørene for de første beboere i marts 2008.

Målet dengang var, at supplere den professionelle indsats med en gruppe frivillige, der havde tid og ro til at tage sig af mindre praktiske opgaver samt at være nærværende og til rådighed for samtaler med beboerne og deres pårørende.

Der blev nedsat en styregruppe for Projekt Frivillige med repræsentanter for Aflastningstjenesten, Hospice Randers samt Frivilligværket, der er Randers kommunes center for frivilligt socialt arbejde.

Frivilligværket påtog sig dengang at søge fonde om midler til driften.

Men der skulle være en støtteforening for at vi kunne søge fonde og ansætte en frivillig koordinator.

Pr. 1. oktober 2009 blev Projekt Frivillig herefter etableret for en to-årig periode med en ansat frivilligkoordinator på 20 timer om ugen.

Der er udarbejdet en Midtvejsevaluering for projektet efter det første år og en Heltidsevaluering ved slutningen af de 2 år.

Tilbagemeldingerne fra begge evalueringer er meget positive. Samarbejdet mellem alle involverede målgrupper omkring arbejdet på Hospice Randers fungerer fint i hverdagen. Der er skabt gode rammer (både fysiske og psykiske) og rutiner for det daglige arbejde med respekt for den enkeltes ønsker. Beboere og pårørende roser de frivillige.

De frivillige er meget glade for den ansatte koordinator, og de mener, at det er nødvendigt med en ansat koordinator til at styre og have kontakten til ledelse og myndigheder.

Med udgangspunkt i de to evalueringer drøftede bestyrelsen de fremtidige scenarier med lønnet hhv. ulønnet frivilligkoordinator.

Der var enighed om, at en lønnet frivilligkoordinator klart var den bedste model, og bestyrelsen besluttede derfor, at projektet foreløbigt blev forlænget med 1 år på samme vilkår – d.v.s. med en lønnet frivilligkoordinator til udgangen af september måned 2012.

Projekt Frivillig er således endegyldigt ophørt pr. 1. oktober 2012.

Det betyder, at alle opgaver med søgning af midler fra fonde m.m., samt afholdelse af udgifter til løn til frivilligkoordinator og udgifter i forbindelse med det frivillige arbejde herefter er overgået til Støtteforeningen.

Den omstændighed, at der ikke længere er tale om et projekt,medfører, at det i langt højere grad er svært at opnå donationer fra fonde (som jo trods alt omfatter de største beløb). Mange fonde betinger sig ved en evt. donation, at beløbet ikke må anvendes til administration og lønudgifter.

Det stiller større krav til Støtteforeningen med hensyn til at skaffe midler – ikke mindst, når det er bestyrelsens mål, at koordineringen af de frivillige fortsat skal ske ved en lønnet frivilligkoordinator.

Bestyrelsen har dog med de indkomne donationer m.m. fundet grundlag for at kunne fortsætte med en lønnet frivilligkoordinator foreløbig til udgangen af september 2013.

Der arbejdes herefter intenst på at finde en (økonomisk) løsning, således at der også efter 1. oktober 2013 er muligt med en lønnet frivilligkoordinator.

Det frivillige arbejde

Når Støtteforeningen støtter det frivillige arbejde, betyder det, at der bliver ekstra tid til beboere og pårørende.

Der bliver tid til samvær og hjælp til beboere og pårørende i og uden for måltider i dagligstuen. Der kan bages og laves livretter, der kan spilles spil, køres ture, læses op og tales sammen om væsentlige emner.

De frivillige sørger for, at der altid er friske blomster inde og ude og pyntet til højtiderne.

Tre frivillige søger for, at der med mellemrum er musikarrangementer eller fortælleeftermiddage, hvilket bringer ekstra liv ind i hospice.

Såvel beboere som pårørende og ansatte giver udtryk for at have klar fornøjelse af den ekstra indsats, der bliver muliggjort gennem det frivillige arbejde. "De er en gave, de skaber en dejlig stemning," siger en pårørende.

Som supplement til det frivillige arbejde har det været muligt at ansætte en musikterapeut, hvilket har vist sig at være et stort aktiv og at have en stor effekt for beboere på hospice og deres pårørende.

I musikterapien på Hospice Randers tages udgangspunkt i beboeres og pårørendes ønsker og behov, som kan spænde over fysiske, psykosociale og eksistentielle problematikker.

Musikterapeutens ansættelse har til udgangen af 2012 udgjort ca. 3 timer pr. uge. Fra 1. januar 2013 er der skaffet midler til at kunne udvide timetallet til 5 timer pr. uge – foreløbigt for hele 2013. Det er målet at ansættelsen kan fortsætte herudover – og gerne udvides yderligere - i takt med at der kan skaffes økonomiske midler hertil.

Økonomi

Projekt Frivillig var som nævnt startet, da Støtteforeningen ved Hospice Randers blev etableret.

Det har betydet, at indtægter og udgifter hidtil har været ”konteret” under Projekt Frivillig. Det er bl.a. på grundlag af tildelte midler fra fonde m.m., at det har været muligt bl. a. at skaffe midler til aflønning af frivilligkoordinatoren.

Derfor er der indtil nu udarbejdet regnskaber for hhv. Projekt Frivillig og Støtteforeningen hver for sig.

Fra 1. oktober 2012 ophører Projekt Frivillig i sin nuværende organisation og fremover vil der kun blive udarbejdet èt regnskab for Støtteforeningens område.

Af donationer kan nævnes:

Den Bøhmske Fond 25.000 kr.
Randers Politiorkester 10.000 kr.
Odd Fellow-loge Diana nr. 65 7.500 kr.
Hetech Holding ApS 2.500 kr.
Proløn 2.000 kr.

Herudover har Støtteforeningen haft indtægter fra deltagelse i påske- og julemarked på Lindevænget, samt ikke mindst fra den afholdte Støttekoncert på Randers Egnsteater den 11. marts.

Støtteforeningens regnskab for perioden 1. januar – 31. december 2011 vedlægges.

Aktiviteter 2012

På bestyrelsesmøderne er drøftet en lang række forslag til aktiviteter med henblik på dels at skabe kendskab til Hospice og Støtteforeningen dels at skaffe medlemmer.

I hovedtræk er følgende gennemført:

 • i hele perioden fortsat agiteret for nye medlemmer
 • ansættelsen af musikterapeuten fortsat med 3 timer pr. uge.
 • med stor succes afviklet en Støttekoncert på Randers Egnsteater til fordel for Hospice Randers den 11. marts med et overskud på næsten 20.000 kr.,
 • afholdt foredrag om Hospice hos Rotary Randers Business Breakfast den 23. maj i tilslutning til, at støtteforeningen har modtaget en donation på 7.000 kr. i 2011
 • deltaget i Stafet for Livet den 16. – 17. juni som en fælles aktivitet for de frivillige, medarbejdere og pårørende samt bestyrelsesmedlemmer i støtteforeningen,
 • afholdt møde med provsterne for at drøfte muligheder for kollektindsamling i kirkerne til fordel for Hospice,
 • afholdt foredrag om Hospice ifm. Torsdagskomsammen i Sct. Clements Kirke i september,
 • været repræsenteret på Frivillig Fredag sidste fredag i september
 • deltaget i Påskemarked på Lindevænget
 • deltaget i Julemarked på Lindevænget
 • opnået stor presseomtale ifm. Overrækkelse af donationer fra hhv. Politiorkestret og Odd Fellow Loge nr. 65 Diana,
 • sendt ansøgninger om donationer til diverse fonde, klubber o.l.

Aktiviteterne indtil nu har således medført følgende antal medlemmer:

  Enkeltmedlemmer Par I alt medlemmer
31-12-2011 39 19 77
01-03-2012 45 24 93
01-03-2013 54 26 106

Der kan således konstateres en nogenlunde pæn fremgang.

Planlagte aktiviteter i 2013

Erfaringer fra andre støtteforeninger ved hospice er, at det er et langt sejt træk, der skal til, så det er bestyrelsens vurdering at arbejdet med at skaffe medlemmer bør fortsætte.

Planerne for 2013 er da også:

 • at bestyrelsen fortsætter med at tegne medlemmer inden for egne netværk m.m.
 • at ansættelsen af musikterapeuten fortsætter med en udvidelse til 5 timer pr. uge
 • at støtteforeningen den 17. marts afvikler den årlige Støttekoncert på Randers Egnsteater til fordel for Hospice Randers
 • at støtteforeningen igen i år deltager i Påskemarked på Lindevænget,
 • at støtteforeningen afholder foredrag om Hospice hos Rotary Klubberne den 12. februar,
 • at støtteforeningen deltager i Stafet for Livet den 15. – 16. juni, samt
 • at støtteforeningen igen i år vil være repræsenteret på Frivillig Fredag sidste fredag i september
 • at støtteforeningen igen i år deltager i Julemarked på Lindevænget,
 • at støtteforeningen fortsat ansøger fonde m.m. om donationer.

Afslutning

Der er ingen tvivl om, at det frivillige arbejde er et stort og værdifuldt supplement til de professionelle medarbejdere.

Det giver som nævnt mulighed for at der bliver ekstra tid til beboere og pårørende.

Der er heller ingen tvivl om, at organisering af arbejdet med de frivillige, bør varetages af en lønnet frivilligkoordinator.

Støtteforeningen anser det derfor som en af sine største opgaver i det kommende år at skaffe midler hertil – såvel med fortsat ansøgninger til fonde m.m som med at tegne nye medlemmer, således at kendskabet til det frivillige arbejde på Hospice forstærkes.

Jørn Møldrup
Formand for bestyrelsen