Vedtægter

Her finder du vedtægterne for Støtteforeningen ved Hospice Randers, vedtaget 29.marts 2011.

§ 1. Foreningens navn

Støtteforeningen ved Hospice Randers

§ 2. Foreningens hjemsted

Støtteforeningens adresse er c/o Hospice Randers, Vestergade 62, 8900 Randers C.

§ 3. Foreningens formål

Hovedformålet er at støtte de daglige aktiviteter og det almene vel på Hospice Randers.

At indsamle økonomiske midler, som kan indfri de ønsker, som ledere og medarbejdere, beboere og pårørende på hospice måtte have til ordning med de frivillige, udsmykning, forbedringer, arrangementer o.a.

At udbrede kendskabet til hospice-tanken

§ 4. Medlemskab

Medlemmer kan optages som enkeltperson, par, foreninger, institutioner og virksomheder. Medlemskabet tegnes for et år ad gangen. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. Enkeltmedlemmer har én stemme, par har to stemmer, foreninger, institutioner og virksomheder har én stemme.

Stemmeret kan kun udøves ved personlig tilstedeværelse.

§ 5. Foreningens øverste myndighed

Foreningens øverste myndighed er generalforsamlingen, som holdes hvert år inden den 1. april. Indkaldelse finder sted med mindst 14 dages varsel ved annoncering i ugepressen eller ved brev til hvert enkelt medlem. Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen har følgende dagsorden:

  • Valg af dirigent
  • Formandens beretning
  • Aflæggelse af regnskab
  • Fastsættelse af kontingent
  • Indkomne forslag
  • Valg af formand (hvert andet år)
  • Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer
  • Valg af 2 suppleanter
  • Valg af revisor
  • Eventuelt

§ 6. Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen måtte finde det formålstjenligt, eller når mindst 1/3 af foreningens medlemmer fremsætter skriftligt ønske derom. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med samme varsel og på samme måde som ordinær generalforsamling med angivelse af de til forhandling fastsatte emner. Såfremt den ekstraordinære generalforsamling indkaldes efter ønske fra medlemmerne, skal disse, samtidig med begæringens fremsendelse, meddele hvilke emner, der ønskes behandlet, og bestyrelsen er herefter forpligtet til senest 14 dage derefter at udsende indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling.

§ 7. Organisation

Foreningen ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges for en periode på 2 år, således at der på tur afgår 3 medlemmer. Genvalg kan finde sted. Hvis et bestyrelsesmedlem udtræder i utide, indtræder suppleanten i den udtrådtes funktionsperiode.

Formanden vælges særskilt på generalforsamlingen hvert andet år. Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand, sekretær og kasserer.

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsesmedlemmerne er til stede efter forudgående skriftlig indkaldelse med mindst 8 dages varsel med angivelse af dagsorden.

I tilfælde at stemmelighed vil formandens, eller i dennes fravær næstformandens, stemme være afgørende.

Bestyrelsesmøde afholdes efter behov – som udgangspunkt dog mindst et møde pr. kvartal.

Ledelsen af Hospice Randers har adgang til at deltage i bestyrelsesmøderne.

§ 8. Bestyrelsen

repræsenterer foreningen udadtil i enhver henseende, såvel over for offentlige myndigheder som over for private. Den råder over foreningens midler i overensstemmelse med vedtægterne og de på generalforsamlingen vedtagne beslutninger. Foreningen tegnes i alle anliggende af formanden, eller i dennes fravær næstformanden, begge i forening med et bestyrelsesmedlem. Der kan meddeles prokura.

Bestyrelsen hæfter ikke personligt for foreningens gæld.

§ 9. Regnskaber

Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Det første regnskabsår løber fra stiftelse af foreningen til d. 31.12.2010.

Årsregnskabet revideres af en på generalforsamlingen valgt registreret eller statsautoriseret revisor.

§ 10. Vedtægtsændringer

kan gennemføres med 2/3 flertal af de fremmødte.

§ 11. Opløsning

Opløsning af foreningen kan foretages, når mindst ½ af medlemmerne er til stede, og når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer for. Hvis det tilstrækkelige antal stemmer ikke er til stede, kan foreningen opløses på en efterfølgende ekstraordinær generalforsamling, hvis de 2/3 af de fremmødte stemmer for.

Hvis foreningen opløses, kan dens midler anvendes til støtte for andre hospiceaktiviteter i landet eller til humanitære formål i Randers, eksempelvis Kræftens Bekæmpelse eller Aflastningstjenesten.

Således vedtaget på generalforsamlingen den 29. marts 2011.