Generalforsamling 2016

Referat fra generalforsamlingen i Støtteforeningen ved Hospice Randers d. 14. marts 2016

Jørn Møldrup, formand for Støtteforeningen, bød velkommen til den 6. ordinære generalforsamling, hvor 29 af Støtteforeningens medlemmer deltog.

Jørn Møldrup gav herefter ordet til Anna-Birgitte Gamtofte, daglig koordinator af Hospice Randers.

Anna-Birgitte Gamtofte gav en præsentation af Hospice Randers. 26. marts 2016 er det 8 år siden at den 1. beboer flyttede ind på Hospice.

2015 har været et rekord år med hensyn til antal beboere, der har være 108 indlagte. De fleste er over 60 år, og er ligelig fordelt mellem mænd og kvinder. Der er en gennemsnitlig ventetid på 2 dage og en gennemsnitlig indlæggelsesperiode på 17 dage. Som noget nyt har vi i 2015 også beboere med lunge- og hjertekarsygdomme. Der er 14 ansatte på Hospice, og 31 frivillige tilknyttet.

Det er den syge og de pårørende der er i centrum. Hospice Randers står for: Omsorg – livskvalitet for døende og deres pårørende.

Anna Birgitte Gamtofte redegjorde kort for ”al den avisomtale” som Hospice har være ude for, men konkluderede at alt er manet til jorden og Hospice har fået rigtig megen positiv tilkendegivelse fra såvel tidligere som nuværende pårørende.

Herefter fortalte frivilligkoordinator ved Hospice Randers Inger Skamris om arbejdet med de frivillige. Der er 31 frivillige, som dækker alle årets dage med 3 vagter dagligt (morgen- eftermiddag og aften vagt). Der er en gennemsnitlig alder på 59 år, og p.t. er det 30 kvinder og én mand. Det er de frivillige som sørger for ”fløden på lagkagen”, og er et godt supplement til personalet, da den frivillige altid har tiden.

Der er forskellige grupper såsom mad- og bage gruppe, kunstgruppe, blomstergruppe, musikarrangementsgruppe, blomstergruppe, gruppe der sørger for pyntning til højtiderne og en gruppe der laver arrangementer for de frivillige. Inge Skamris konkluderede, at som de frivillige sagde: ”det er ikke kun beboerne og de pårørende der har en glæde, vi har også en stor glæde og tilfredsstillelse, når vi går hjem fra en vagt”.

Det var nu tid til kaffe og lagkage, inden vi gik over til den egentlige generalforsamling.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning for 2015
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af formand (hvert andet år) Jørn Møldrup genopstiller ikke)
  7. Valg af bestyrelsesmedlemmer (Karin Fonsholm, Anni Stubberup og Hanne Møldrup er på valg (2 år) – Anni Stubberup er villig til genvalg, Karin Fonsholm og Hanne Møldrup ønsker ikke genvalg.
  8. Valg af suppleant (Kirsten Ditlevsen er på valg – er villig til genvalg)
  9. Valg af revisor
  10. Eventuelt

Ad. 1

Per Adelhart blev valgt til dirigent, og kunne konstatere at generalforsamlingen var varslet i behørig tid. Herefter gav han ordet til formanden for Støtteforeningen Jørn Møldrup for beretningen 2015.

Ad. 2

Jørn Møldrup fortalte om baggrunden og formålet med Hospice Randers Støtteforening, det frivillige arbejde, donationer og ud over disse er der indtægter/overskud fra medlemskontingent, deltagelse i julemarked på Lindevænget og ikke mindst Støttekoncerten på Randers Egnsteater, som i 2015 gav et overskud på godt 35.000 kr.

Jørn Møldrup kunne også glæde sig over, at det i 2015 på var muligt at udvide musikterapien med to timer således, at der nu er 12 timer ugentlig, og at det har vist sig at være muligt at videreføre i 2016.

I øvrigt henvises til beretningen på Hospice Hjemmeside.

Beretningen godkendt.

Ad. 3

Kasserer Helle Sørensen aflægger regnskab for 2015, som er godkendt af statsautoriseret revisor Jens Amstrup pr. 31.12.2015. Der henvises til regnskabet i formandens beretning på Hospice Hjemmeside. Regnskabet godkendt.

Ad. 4

Kontingent uændret.

Årligt: 100 kr. for en person, 150 kr. pr. par og 200 kr. for firma/foreninger.

Ad. 5

Der er ikke indkommet forslag.

Ad. 6

Bestyrelsen stillede forslag om Poul Erik Oest. Der kom ikke andre forslag, hvorefter Poul Erik Oest blev valgt til formand for Støtteforeningen for en 2 årig periode.

Ad.7

Valg af tre bestyrelsesmedlemmer. Anni Stubberup (genopstiller), Birte Bager, Agnes Nielsen, Else Kvist og Inge Schultz Knudsen ”meldte sig på banen ” til bestyrelsen. Herefter var der skriftlig afstemning, og Birte Bager, Inge Schultz Knudsen og Anni Stubberup blev valgt til bestyrelsen.

Ad. 8

Valg af suppleant. Kirsten Ditlevsen trækker sig, og Else Kvist er villig til at stille op som suppleant. Der var ikke andre som ”bød ind”. Else Kvist blev herefter valgt som suppleant for en to årig periode.

Bestyrelsen er således herefter:

Poul Erik Oest (formand) Valgt for 2016 og 2017
Birte Bager Valgt for 2016 og 2017
Kirsten Kjeldsgaard (sekretær) Valgt for 2015 og 2016
Helle Sørensen (kasserer) Valgt for 2015 og 2016
Anni Stubberup Valgt for 2016 og 2017
Inge Schultz Knudsen Valgt for 2016 og 2017
Niels Nyvang Valgt for 2015 og 2016
Else Kvist (1. suppleant) Valgt for 2016 og 2017
Ellen Larsen (2. suppleant) Valgt for 2015 og 2016

Ad. 9

Jens Amstrup, Dansk Revision er genvalgt til revisor.

Ad. 10

Jørn Møldrup ønsker Poul Erik Oest til lykke med valget, hvorefter han takker Karin Fonsholm, Hanne Møldrup og Kirsten Ditlevsen for godt samarbejde i bestyrelsen, og overrækker dem vingave. Herefter fik Helle Sørensen ordet for på bestyrelsens vegne at takke Jørn Møldrup for hans gode og konstruktive arbejde, som han har lagt i Støtteforeningen. Jørn fik ligeledes overrakt vingave. Bente Juulsgaard takkede ligeledes Jørn Møldrup for hans store arbejde, som han har lagt i Støtteforeningen lige fra opstarten. Per Adelhardt bragte en hilsen og tak fra Leif Gade, formand for Sundheds- og omsorgsudvalget Randers Kommune, til Støtteforeningen og specielt til Jørn Møldrup.