Generalforsamling 2018

Generalforsamling i Støtteforeningen ved Hospice Randers den 12. marts 2018.

Formand for Støtteforeningen Poul Erik Oest bød velkommen til den 8. ordinære generalforsamlingen, hvor 26 af Støtteforeningens medlemmer deltog.

Efter at have sunget uddelt sang af Leif Rasmussen fik Anna-Birgitte Gamtofte (daglig leder af Hospice) ordet. Anna-Birgitte Gamtofte gav en kort præsentation af Hospice Randers, som netop i dag (12. marts) har 10 års jubilæum, "et hus der tilbyder omsorg og livskvalitet til uhelbredeligt syge og døende mennesker samt til deres pårørende".

Et anerkendt kvalitetstilbud til borgerne 2017 har der på hospice, været indskrevet 97 borgere (60% mænd, 40% kvinder), alle fra Randers Kommune, med en gennemsnitlig opholdstid på 18 dage, og ventetid på 2 dage. Belægningen på 71%.

Herefter fik musikterapeut Lene Madsen ordet, hvor hun fortalte om sit arbejde som musikterapeut på Hospice - tilgangen til beboerne, og hvilke effekter der var af musikterapi – samt om projekt "Musikterapi som lindrende faktor i den sidste livsfase".

Herefter var der kaffe og lagkage, inden vi gik over til den ordinære generalforsamling.

Dagsorden

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning for 2017
 3. Aflæggelse af regnskab
 4. Fastsættelse af kontingent
 5. Forslag til vedtægtsændring
 6. Indkomne forslag
 7. Valg formand (Poul Erik Oest modtager genvalg)
 8. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (Birte Bager, Anni Stubberup modtager genvalg), Inge Schultz Knudsen ønsker ikke genvalg
 9. Valg af 2 suppleanter (Leif Rasmussen modtager genvalg), Ellen Larsen ønsker ikke genvalg.
 10. Valg af revisor
 11. Eventuelt

Ad. 1

Per Adelhart blev valgt til dirigent, og kunne konstatere at generalforsamlingen var varslet i behørig tid. Herefter gav han ordet til formanden for Støtteforeningen Poul Erik Oest for beretningen 2017.

Ad. 2

Poul Erik Oest aflægger beretningen via plancher (der henvises til den skriftlige beretning på Hospice hjemmeside).

Beretningen godkendt.

Ad. 3

Kasserer Helle Sørensen aflægger regnskab for 2017, som er godkendt af statsautoriseret revisor Jens Amstrup. Pr. 31.12.2017. Der henvises til regnskabet på Hospice Hjemmeside. Regnskabet godkendt.

Ad. 4

Kontingent uændret.

Årligt: 100 kr. for en person, 150 kr. pr. par og 200 kr. for firma/foreninger.

Én af deltagerne foreslår forhøjelse af kontingent, formanden begrunder bestyrelsens forslag. Det blev stillet forslag om, at kontingentbeløbet var et minimum beløb, således, at det var muligt at indbetale et større beløb, hvis dette var ønsket Formanden gav tilsagn om at forslaget vil blive drøftet i bestyrelsen.

Ad. 5

Bestyrelsen stiller forslag om vedtægtsændring§5 ændres til:

Forslag til generalforsamlingen skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen. Dette vedtages.

Ad. 6

Der er ikke indkommet forslag.

Ad. 7

Poul Erik Oest bliver genvalgt til formand for en to årig periode.

Ad. 8

Birte Bager, Anne Stubberup til genvælges for en to årig periode. Bestyrelsen foreslår Leif Rasmussen, han vælges for en to-årig periode. Der var ikke modkandidater til de tre bestyrelsesposter.

Ad. 9

Bestyrelsen stiller forslag om Merete Lahn og Gitte Wagtberg, som begge vælges for en årig periode. Der var ikke modkandidater.

Bestyrelsen er således herefter:

Poul Erik Oest (formand) Valgt for 2018 og 2019
Birte Bager (næstformand) Valgt for 2018 og 2019
Kirsten Kjeldsgaard (sekretær) Valgt for 2017 og 2018
Helle Sørensen (kasserer) Valgt for 2017 og 2018
Anni Stubberup Valgt for 2018 og 2019
Leif Rasmussen Valgt for 2018 og 2019
Lone Topping Valgt for 2017 og 2018
Merete Lahn (1. suppleant) Valgt for 2018
Gitte Wagtberg (2. suppleant) Valgt for 2018

Ad. 10

Jens Amstrup, Dansk Revision er genvalgt til revisor.

Ad. 11

Poul Erik Oest takker Ellen Larsen, som har været suppleant siden 2013.

Kirsten Kjeldsgaard
Referent og sekretær i Støtteforeningen