Generalforsamling 2020

Generalforsamling i Støtteforeningen ved Hospice Randers den 9. marts 2020.

Formand Poul Erik Oest bød velkommen, hvorefter daglig leder af Hospice Randers, Anna-Birgitte Gamtofte, fortalte om arbejdet på hospice, herunder hvordan statistikken så ud for det afsluttede år 2019.
Medarbejderne på hospice bruges i vid udstrækning som videnspersoner i palliation i forhold til Ældreområdets medarbejdere. Anna-Birgitte takkede Støtteforeningen for donation af massagestol, elektrisk toilet- og badestol og et særligt spabad, der er på vej.
Herefter fortalte frivilligkoordinator, Helle Ahrenkiel, om de frivilliges arbejde på hospice. Ud over de individuelle vagter arbejder de frivillige i grupper med kunst til væggene, mad og bagning, pyntning til højtider, hækling af tøjdyr, musikarrangementer og meget mere.
Flere er medlemmer af Hospice Forum Danmark, hvor Hospice Randers dog ikke er helt accepteret på lige fod med de regionalt betalte hospicer.
Som sidste repræsentant for hospice takkede musikterapeut, Lene Madsen, for, at hun nu er blevet fastansat i Randers Kommune. Hun takkede også for musikinstrumenter, som Støtteforeningen har skaffet penge til, og demonstrerede både en havtromme, en kalimba, en trådløs højttaler med mini-IPad og en god ny guitar, der blev brugt til akkompagnement til Leifs sang (tradition) og til Lenes egen smukke sang.
Efter kaffe- og kageservering gik den egentlige generalforsamling i gang.

Generalforsamlingen afholdtes med følgende dagsorden:
1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning.
3. Aflæggelse af regnskab
4. Fastsættelse af kontingent.
5. Indkomne forslag. Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen sendes til formanden senest 8 dage før generalforsamlingen.
6. Valg af formand Poul Erik Oest er på valg og genopstiller ikke.
7. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. Birte Bager og Leif Søndergaard Rasmussen er på valg og genopstiller ikke. Anni Stubberup er på valg og er villig til genvalg.
8. Valg af 2 suppleanter Gitte Wagtberg og Eva Deleuran er på valg – begge er villige til genvalg
9. Valg af revisor.
10. Eventuelt.

Ad 1 Per Adelhardt blev valgt som dirigent, og han erklærede indledningsvis generalforsamlingen for lovligt indvarslet.
Ad 2 Formand, Poul Erik Oest, berettede om de også tidligere omtalte donationer. Der er i perioden afholdt 5 bestyrelsesmøder, hvor bestyrelsen plus daglig leder af hospice, frivilligkoordinator samt repræsentant for Randers Kommune, har deltaget.
Randers Kommune har overtaget ansættelsen af frivilligkoordinator og musikterapeut, og musikterapeuten får nu løn for 12 timer ugentligt herfra.
Ud over de føromtalte donationer fra fonde har private doneret knap 37.000 kr.
Medlemstallet kom i 2019 op på 141 medlemmer.

Planerne for 2020: Fortsat at søge donationer til opståede behov, skaffe flere medlemmer (bl.a. via tiltag ved støttekoncerten), at afholde støttekoncert, deltage i Stafet for Livet, diverse foredrag og Frivillig Fredag.
Ad 3 Helle Sørensen fremlagde regnskabet. Se venligst dette. Der er for 2019 et overskud på 92.023,92 kr. Status for 2019: aktiver og passiver beløber sig til 300.772,03 kr. Regnskabet blev godkendt sammen med formandens beretning.
Ad 4 Kontingentet fastholdes uændret: årligt - 100 kr. for én person, 150 kr. pr. par og 200 kr. for firma/foreninger.
Ad 5 Der var ingen indkomne forslag.
Ad 6 Birger Larsen blev valgt som ny formand. Han præsenterede sig selv og fortalte, at han de næste måneder er meget optaget af en funktion som guvernør i Rotary, men at han fra juli måned vil glæde sig til at tage fat på arbejdet i Støtteforeningen.
Ad 7 Jan Lyck og Eva Deleuran blev valgt og præsenterede sig selv, ligesom Annie Stubberup, der blev genvalgt.
Ad 8 Helle Kramer og Birte Bager blev valgt som suppleanter. Herefter ser bestyrelsen således ud:

 

Birger Borch Larsen (formand)  
Merete Lahn (næstformand)  
Helle Sørensen (Kasserer)  
Helle Sørensen (sekretær)  
Anni Stubberup (bestyrelsesmedlem)  
Jan Lyck (bestyrelsesmedlem)  
Eva Deleuran (bestyrelsesmedlem)  
Birte Bager (Bestyrelsesmedlem (suppleant))  
Helle Kramer (Bestyrelsesmedlem (suppleant))  

Ad 9 Jens Amstrup, Dansk Revision blev genvalgt til revisor.
Ad 10 Den nye formand, Birger Larsen, takkede Poul Erik Oest for hans kæmpe indsats gennem de sidste 4 år, og han takkede også den øvrige bestyrelse for deres engagement og opnåede resultater.
Den afgåede formand takkede ligeledes de ansatte, bestyrelsen og de frivillige, og glædede sig over, at musikterapeut og frivilligkoordinator nu er kommunalt ansat. Endvidere fortalte han, at Erik Mouritsen, Randers Kommune, havde lovet Støtteforeningen indflydelse på fremtidige genansættelser i de to jobs.

Dirigenten, Per Adelhardt, takkede på Randers Kommunes vegne for det gode arbejde, der gøres på hospice, og som dirigent for god ro og orden.
Generalforsamlingen er herefter hævet.
Referent bestyrelsesmedlem Birte Bager