Generalforsamling 2017

Referat fra generalforsamlingen i Støtteforeningen ved Hospice Randers d. 20. marts 2017

Poul Erik Oest, formand for Støtteforeningen, bød velkommen til den 7. ordinære generalforsamling, hvor 30 af Støtteforeningens medlemmer deltog.

Leif Søndergaard Rasmussen, én af deltagerne i generalforsamlingen omdelte en sang, som herefter blev sunget. Leif Rasmussens hustru døde for ca. 3 år siden på Hospice Randers, og blev inspireret til at skrive denne sang idet han var knyttet til en sorggruppe under Kræftens Bekæmpelse, sangen satte mange tanker i gang hos deltagerne i generalforsamlingen.

Herefter gav Poul Erik Oest ordet til Anna-Birgitte Gamtofte, daglig koordinator af Hospice Randers. Anna-Birgitte Gamtofte gav en præsentation af Hospice Randers. 26. marts 2017 er det 9 år siden at den 1. beboer flyttede ind på Hospice.

Der har været en belægning på 101 beboere på Hospice i 2016. 86% er over 60 år, og er ligelig fordelt mellem mænd og kvinder. Der er en gennemsnitlig ventetid på 2 dage og en gennemsnitlig indlæggelsesperiode på 21 dage. 87% indlægges med en kræftdiagnose, og 13% med hjerte/karsygdomme. 82% er døde på hospice og 18% er udskrevet igen.

Det er den syge og de pårørende der er i centrum og det er et hus, der tilbyder omsorg og livskvalitet til uhelbredeligt syge og døende mennesker, samt til deres pårørende.

Ordet gik herefter til sognepræst Alice Pedersen, som er tilknyttet Hospice Randers. Alice Pedersen fortalte om sit arbejde som præst og især som præst ved Hospice. Dette var meget interessant og gav et godt billede af, hvad en præst også ”tager sig af”.

Herefter var der kaffe og lagkage inden vi kunne gå over til den ordinære generalforsamling.

Dagsorden

  1. Valg af dirigent
  2. Formandens beretning for 2016
  3. Aflæggelse af regnskab
  4. Fastsættelse af kontingent
  5. Indkomne forslag
  6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer (Helle Sørensen, Kirsten Kjeldsgaard og Niels Nyvang) – alle er villige til genvalg
  7. Valg af 2 suppleanter – Ellen Larsen villig til genvalg
  8. Valg af revisor
  9. Eventuelt

Ad. 1

Per Adelhart blev valgt til dirigent, og kunne konstatere at generalforsamlingen var varslet i behørig tid. Herefter gav han ordet til formanden for Støtteforeningen Poul Erik Oest for beretningen 2016.

Ad. 2

Poul Erik Oest fortalte om baggrunden og formålet med Hospice Randers Støtteforening: At støtte de daglige aktiviteter og det almene vel på Hospice Randers – hvilket vil sige at indsamle midler til støtte for det frivillige arbejde til at sikre tilbuddet om musikterapi og til indkøb af særligt og til indkøb af særligt udstyr.

Foreningen har 123 medlemmer.

Der henvises i øvrigt til formandens beretning på Hospice Hjemmeside.

Beretningen godkendt.

Ad. 3

Kasserer Helle Sørensen aflægger regnskab for 2016, som er godkendt af statsautoriseret revisor Jens Amstrup pr. 31.12.2016. Der henvises til regnskabet i formandens beretning på Hospice Hjemmeside.

Regnskabet godkendt.

Ad. 4

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent.

Årligt: 100 kr. for en person, 150 kr. pr. par og 200 kr. for firma/foreninger.

Dette er godkendt.

Ad. 5

Der er ikke indkommet forslag.

Ad. 6

Helle Sørensen, Kirsten Kjeldsgaard og Niels Nyvang er på valg (for en to årig periode - 2017 – 2018). Helle Sørensen og Kirsten Kjeldsgaard er villige til genvalg, medens Niels Nyvang stiller sit mandat til rådighed.

Helle Sørensen og Kirsten Kjeldsgaard genvælges. Der stilles forslag om Lone Annette Topping, som er villig, hvorefter hun bliver valgt.

Ad. 7

Valg af 2 suppleanter. Ellen Larsen er villig til genopstilling, og vælges. Leif Søndergaard Rasmussen bliver foreslået, og han indvilliger i at blive suppleant, hvorefter han vælges.

Poul Erik Oest takker Niels Nyvang for godt samarbejde i bestyrelsen.

Bestyrelsen er således herefter:

Poul Erik Oest (formand) Valgt for 2016 og 2017
Birte Bager Valgt for 2016 og 2017
Kirsten Kjeldsgaard (sekretær) Valgt for 2017 og 2018
Helle Sørensen (kasserer) Valgt for 2017 og 2018
Anni Stubberup Valgt for 2016 og 2017
Inge Schultz Knudsen Valgt for 2016 og 2017
Lone Annette Topping Valgt for 2017 og 2018
Leif Søndergaard Rasmussen (1. suppleant) Valgt for 2017
Ellen Larsen (2. suppleant) Valgt for 2017

Ad. 8

Jens Amstrup, Dansk Revision er genvalgt til revisor.

Ad. 9

Intet til eventuelt.

Generalforsamlingen er herefter hævet.

Kirsten Kjeldsgaard
Referent og sekretær i Støtteforeningen